ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:05
މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮފިއާން ބޫފާލް އޭނާގެ މަންމައާއެކު
މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮފިއާން ބޫފާލް އޭނާގެ މަންމައާއެކު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022
މޮރޮކޯ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މަންމައިންގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން
 
މިއީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާސިލުވާނެކަން ބޫފާލް ފާހަގަކުރި
 
ބޫފާލް ބުނާ ގޮތުގައި ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފައިނަލަށް ދިއުމަކީ މިވަގުތުގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދު
 
ދެމައިން ނަށާލިއިރު، ވަށައިގެންވާ ކެމެރާތަކަށް އެ މަންޒަރު ނިކަން ރަނގަޅަށްވެސް ކެޕްޗަރ ކޮށްލެވުނު

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްއަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަދި އެފްރިކަން ޤައުމަކަށް މޮރޮކޯ ވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އެ މެޗަށް މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެން ދިޔަ ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޕޯޗުގަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުވުމާއެކު މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮފިއާން ބޫފާލް އޭނާގެ މަންމައާއެކު އެކަމުގެ އުފާ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ.

މުޅި މެޗުގެ ހައިލައިޓަކަށް އެ އުފާ ފާޅުކުރުން ވެގެންދިޔައިރު، ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މީސްމީޑިއާ ފުރާލީ ބޫފާލްގެ މަންމައާއި އޭނާގެ ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކުންނެވެ.

މެޗުން މޮޅުުވުމާއެކު ބޫފާލް އުފަލުން ދުވެފައި ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމައާ ދިމާއަށެވެ. މަންމަ ގާތަށް ގޮސް، އުފަލުން މަންމަ ގައިގައި ބައްދާލައި، ދެމައިން ނަށާލިއިރު، ވަށައިގެންވާ ކެމެރާތަކަށް އެ މަންޒަރު ނިކަން ރަނގަޅަށްވެސް ކެޕްޗަރ ކޮށްލެވުނެވެ.

އެ މަންޒަރު ބަލަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ތިބި މޮރޮކޯ ސަޕޯޓަރުންވެސް އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑުން މުޅި ސްޓޭޑިއަމް ގުގުމާލިއެވެ.

އެ ވަގުތުކޮޅާ ގުޅޭގޮތުން ޓީއެފް1 އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބޫފާލް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ވަގުތުކޮޅު ހީވީ ހޭލަން ބޭނުން ނުވާ ފަދަ ހުވަފެނެއް ހެންނެވެ. އެހާވެސް އުފާވެރި އެ ވަގުތުކޮޅު އުފަލުން ހީބިހިނަގައިގެން ދިޔަ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ އެ ނޫހާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެހިސާބަށް ދިއުމަށް މުޅި ޓީމުން ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ކުރިއަށް ކުރަން އޮތް މަސައްކަތްތައްވެސް ވަކި ކުޑަ ނޫންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބޫފާލް ބުނާ ގޮތުގައި ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފައިނަލަށް ދިއުމަކީ މިވަގުތުގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދެވެ.

މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮފިއާން ބޫފާލް އޭނާގެ މަންމައާއެކު

އޭގެ އިތުރުން، މިއީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާސިލުވާނެކަން ބޫފާލް ފާހަގަކުރިއެވެ. ގައިމުވެސް ބޫފާލްއާއި މުޅި ޓީމަށް ލިބިގެން މި ދިޔަ އުފާވެރިކަމުގައި އެންމެ އިސް ސަފުގައި އަތްޖަހައި ސަޕޯޓު ކުރަން ނުކުންނާނެ މީހަކަށް އޭނާގެ މަންމަ ވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތެވެ.

ބެލްޖިއަމްއާއި ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލް ބަލި ކުރުމަށްފަހު ދެން އޮތީ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ފްރާންސާއެކު ބައްދަލު ކުރުމެވެ. މި މެޗުގައިވެސް ބޫފާލްގެ މަންމައާއި އޭނާގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ބަލާލަން ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައެވެ. މޮރޮކޯ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަންމައިންގެ ސަޕޯޓު ސެމީ ފައިނަލްގައިވެސް އެ ފޯރީގައި ފެންނާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އުއްމީދު ކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
57%
0%
14%
0%
0%
ކޮމެންޓް