ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:34
ޤަތަރުގެ އަމީރު ޝައިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ޘާނީ ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯއާއެކު
ޤަތަރުގެ އަމީރު ޝައިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ޘާނީ ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯއާއެކު
ރޮއިޓާރސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޤަތަރުގެ ޗެލެންޖު، ޔޫރަޕުގެ ކުރިމަތީ ކުޑަކަކޫ ނުޖަހައި ދުނިޔެއަށް ދެއްކީ މިސާލު
 
ޤަތަރުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ސާބިތުކޮށްދެމުން އެދަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ފުރިހަމަ އަގީދާގައި އެމީހުން ދެމިތިބޭނެކަން

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ޤަތަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާ އިން އިއުލާން ކުރީ ގިނަ މަޝްްވަރާތަކަށްފަހުއެވެ.

ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ފީފާގެ އޭރުގެ ރައީސް ސެޕް ބްލެޓާ އިއުލާން ކުރުން ވެގެންދިޔައީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި ކަމަކަށެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ އަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވުމުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ބިޑު ޤަތަރުން ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި، ފައިސާ އިންތިހާ އަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށް އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރިއެވެ. ބްލެޓާގެ ކުތިމަތީގައި ނޫސްވެރިޔަކު އޭނާގެ ރުޅި ގަނޑު ބޭލީ ޑޮލަރުންނެވެ. ނޫސްވެރިޔާ ޑޮލަރުތައް އުކާލީ ބްލެޓާގެ ކުރި މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް ބްލެޓާ ވެސް އަދި ޤަތަރުން ވެސް އެކަމަށް މާ ބޮޑު ރައްދެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭގެ 12 އަހަރު ފަހުން މިހާރު ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ފަށައިގެން ނިމުމަކާ ގާތަށްދާއިރު ބެލްޓާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ބްލެޓާ ބުނީ ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ނިންމުމަކީ ހެދުނު މިސްޓޭކެެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ޤަތަރުން ހުއްދަ ނުދޭތީއެވެ. ބްލެޓާގެ މިވާހަކަތަކަށް ޤަތަރުން ރައްދެއް ނުދެއެވެ. ކުރިން އެހެން މީހުންނަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިން ބީދައިން، ބްލެޓާ އަށް ވެސް ޤަތަރުން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.

މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޤަތަރުން ނަގަން ޖެހުނީ ބޮޑު ޗެލެންޖެކެވެ. އުމްރާނީ ގޮތުންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން އެ މީހުން ނަގަން ޖެހުނީ ބޮޑު ރިސްކެކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އާންމުކޮށް ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާ ދުވަސްވަރަކީ ޤަތަރަށް ހޫނު ގަދަ ދުވަސް ވަރަކަށްވުމުން، އެމީހުން މުބާރާތް ބާއްވަން ޖެހުނީ އަހަރުގެ ފަކު ކޮޅުއެވެ. ނަމަވެސް މި ދުވަސްވަރު ވެސް އެ ޤައުމަށް ހޫނުވާނެތީ ދެން ކުރަން ޖެހުނީ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް މި ޗެލެންޖާ ވެސް ކުރިމަތިލައި ޤަތަރުން ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގައި އެމީހުންގެ ފެންވަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާލާފައެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި ޤަތަރުން ވަނީ އޭސީ ހަރުކޮށް، ހޫނު ޤައުމެއްގައި ފިނިކޮށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައެވެ. މިއަދު ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާއިރު ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޫނުގެ އިހުސާސް މާ ބޮޑަކަށް ނުކުރެއެވެ.

ޤަތަރަކީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށްވާތީ އެމީހުން ވަނީ ދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އެއް ޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ވެސް ދަނޑު ތެރޭގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު ބަނގުރާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ނިންމީ އަޒުމުގައެވެ. ޤަތަރުގެ ނިންމުމާއެކު ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ ނުރުހުން އެމީހުންނަށް އަމާޒުވީ ފުލުފުލުންނެވެ. ޤަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް ބޮއިކަޓް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހަރަކާތެއް ފަށައި، ފީފާ އަށް ވެސް ޕްރެޝަރުތައް އަންނަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ފީފާގެ ރައިސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވެސް ނުކުންނެވީ ޤަތަރުގެ ދިފާއުގައެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތައް ފޮނުވާލީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 3000 އަހަރު ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޤަތަރުގެ ހަރުކަށި ނިންމުމާއި، ވަރުގަދަ އަޒުމުގެ ސަބަބުން އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އަޅަން އެންމެ ގަދަޔަށް ވަކާލާތު ކުރި ޤައުމުތަކުން ޖެހުނީ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާށެވެ. ޤަތަރުގެ ކުރިމަތީގައި ހާސަރު ނުދެއްކޭނެކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ވެސް ދަނޑުގައި އެފަދަ ނިޝާނެއް ބޭނުން ކުރާ މީހަކު ހުރި ނަމަ ދަނޑުން ބޭރުކުރެއެވެ. ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ދަނޑަށް ނުވެސް ވައްދައެވެ. މެޗުތައް ބެލުމަށް ޤައުމުތަކުގެ އިސް ފަރާތްތައް ވެސް ފަހުން ޖެހުނީ ޤަތަރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ޖަހާށެވެ.

ޤަތަރުގެ އިސް ބަހަކީ ވެސް އަދި ފަހު ބަހަކީ ވެސް އެކައްޗެކެވެ. 28 ދުވަހުގެ މުބާރާތަކަށް އެމީހުންގެ ދީން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށެވެ. ޤަތަރުގެ ނިންމުމާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ތައުރީފު ވެސް އެމީހުންނަށް އޮހުނެވެ. މިއަދު ޤަތަރުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ސާބިތުކޮށްދެމުން އެދަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ފުރިހަމަ އަގީދާގައި އެމީހުން ދެމިތިބޭނެކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
9%
91%
ކޮމެންޓް