ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 02:13
އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެއްގެ މަޤާމަށް  ޑރ. އާސިމް
އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެއްގެ މަޤާމަށް ޑރ. އާސިމް
ޔޫއެން ފޮޓޯ
އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޖިލީސް
އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެއްގެ މަޤާމަށް ޑރ. އާސިމް
 
ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންތިޚާބުގައި މިމަޤާމަށް ޑރ.އާސިމް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރަށް
 
އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޑރ. އާސިމްގެ އިތުރުން 3 ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވޭ

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، ޖެނީވާގައި ހުންނަވާ ޔޫއެންގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އާސިމް އަހްމަދު އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންތިޚާބުގައި މިމަޤާމަށް ޑރ. އާސިމް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ އެފަދަ މަޤާމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހޮވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދުނިޔެއިން ބަލައިގަނެފައިވާކަމުގެ ރަމްޒެއްކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޔޫއެންގައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޑރ. އާސިމް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެމްބެސެޑަ އެޓް ލާޖްގެ މަގާމުގައެވެ. ޑރ.އާސިމް ވަނީ ސޯޝިއޮލޮޖީ އެންޑް ޕޮލިޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސް އާއި މާސްޓާ އޮފް ފިލޯސޮފީ އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީސްގެ އިތުރުން، ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޑރ. އާސިމްގެ އިތުރުން 3 ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޮލީވިއާ، ގެމްބިއާ އަދި ލަގްޒަމްބަރގް، މި ތިން ގައުމަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް