ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 21:00
ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް އާއި ހެޕަޓައިޓިސް ނައްތާލުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭނެއް އިފްތިތާހު ކުރުން
ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް އާއި ހެޕަޓައިޓިސް ނައްތާލުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭނެއް އިފްތިތާހު ކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އެއިޑްސް އާއި ހެޕަޓައިޓިސް ނައްތާލުން
ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް އާއި ހެޕަޓައިޓިސް ނައްތާލުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭނެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
ގއ.ވިލިގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެޗް.އައި.ވީ، ހެޕަޓައިޓިސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި ގެ ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީއެވެ

2030ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން އެޗް.އައި.ވީ، ހެޕަޓައިޓިސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި ނައްތާލުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭނެއް އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ގއ.ވިލިގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެޗް.އައި.ވީ، ހެޕަޓައިޓިސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި ގެ ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ ޑރ. މުޞްޠަފާ ލުޠުފީއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ މި ޕްލޭންއަކީ ރާއްޖޭގައި އެޗް.އައި.ވީ، ހެޕަޓައަޓިސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 5 އަހަރުގެ ޕްލޭންއެއް ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޭޑްސް ބައްޔާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. އޭޑްސް ބަލީގެ ނުރައްކަލުން ދިވެހި މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ބަލި ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އާދަތަކާއި ދުރުހެލިވުމަށް ފާހަގަކުރާ މި ދުވަހާއި ގުޅިގެން މި އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

މިގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭޑްސް  ދުވަހާއި ގުޅިގެން، ޑިސެންބަރު 5 ން 12 އަށް ގއ. ވިލިނގިލި، ދާންދޫ އަދި ގެމަނަފުށީގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައި އެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ، ޔުނިސެފް އަދި ސާކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. މިދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަޙުމަދު ނަސީމުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިސެންބަރު 5 އިން 7 އަށް ގއ. ވިލިނގިލި، ދާންދޫ އަދި ގެމަނަފުށީން 25 ބައިވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ޕީއަރ އެޑިއުކޭޓަރސް ޓްރޭނިންގ އެއް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ޓްރޭނިންގ އަށް ފަހު މި 3 ރަށުގައި ޕިއާރ އެޑިއުކޭޓާރސް އައުޓް ރީޗް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެެ. ހަމައެހެންމެ ގއ. ވިލިނގިލި، ދާންދޫ އަދި ގެމަނަފުށީގެ ސިއްޚީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކްލިނިކަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެޝަން  އޮން އެޗް.އައި.ވީ، ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް (ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ސީ) އަދި އެސް.ޓީ.އައި"ގެ ނަމުގައި އެއް ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިސެންބަރު 9 އިން 12 އަށް ގއ.ވިލިނގިލި، ދާންދޫ އަދި ގެމަނަފުށީގައި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ކޮންސަލްޓޭޝަން ޓީމްގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް