ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 16:00
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުން ފެށިގެން ބޫޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއް
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުން ފެށިގެން ބޫޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއް
ރޮއިޓާރސް
ލުއި ޚަބަރު
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުން ފެށިގެން ބޫޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއް
 
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސާމާނު އިމްޕޯޓު ކުރުމާއި ރޯ މެޓީރިއަލް ހޯދުމުގައި މިއަދު ދަތިތައް އެބަ ހުރި
 
އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފަތިހު 3 ނުވަތަ 4 ޖަހާއިރު ހޭލާ
 
މިހާރު އޭނައަކީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގައިވެސް އެ މަސައްކަތުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މީހެއް

ހަނދާން ހުންނަންފެށީއްސުރެ ހެގޯޕް ކެޗިޝަން ގެންދަނީ ބޫޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ޒަމާނުގައި އޭނާ ކުރަން ފެށި މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން ބޫޓު ހެދުމުގެ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަން އޭނާއަށް ދަސްކޮށްދިން މީހަކީ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ.

އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތުގައި އުޅެމުންދާ ހެގޯޕް މިއަދުވެސް ގެންދަނީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައިގެން، އެ މަސައްކަތް ދިރުވައި އާލާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އޭނައަކީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގައިވެސް އެ މަސައްކަތުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނުގައި އޭނާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "ޖެކްސަން" ގެ ނަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ބޭންޑް ޖެކްސަން 5 އަށް ނުހަނު ތާއީދުކުރާ މީހަކަށްވާތީއެވެ. އޭނާ ހަދާ ބޫޓުތަކުގެ ތެރެއިން "ޖެކްސަން ޝޫ" އަކީވެސް މަޤްބޫލު އެއްޗެކެވެ.

އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފަތިހު 3 ނުވަތަ 4 ޖަހާއިރު ހޭލައެވެ. އަދި ރައްޓެހިންނާއެކު ކޮފީއެއް ބުއިމަށްފަހު، ހެނދުނު 6 ޖަހަންވާއިރަށް އޭނާގެ ވޯކްޝޮޕް ހުޅުވައެވެ. އޭނާގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވާ އަނެއް ސަބަބަކީ އޭނާގެ ސްޓައިލެވެ. ތޮތްޕާއި، ސުއްޓާ ގެ އިތުރުން، އޭނާ މިއުޒިކަށް ގެންގުޅޭ ޝައުޤުވެރިކަން އޭނާގެ ސްޓައިލުން ފެނިގެންދެއެވެ.

އޭނާ ހަވީރު 4 ޖަހަންދެން ވޯކްޝޮޕް ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ލުބުނާންގެ މާލީ ޙާލަތާއި އިޤްތިސާދީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށްވެސް އެކަމުގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުއްޓެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހޯދަނީ އެމީހެއްގެ ބަޖެޓަށް ފެތޭ ކަހަލަ ބޫޓެއް، އަސްލު ލެދަރުގެ ބޫޓު ހަދާނަމަ އަގު އެބަ އަރާ 100 ޑޮލަރާއި 150 ޑޮލަރާ ދެމެދު، އެހެންނަމަވެސް މި ބޫޓު މި ވިއްކެނީ 15 ޑޮލަރާއި 20 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް، ހަގީގަތުގައި މި ވާ ގޮތަކީ މި ސިނާއަތް މަރުވަމުން ދަނީ
ހެގޯޕް ކެޗިޝަން

އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސާމާނު އިމްޕޯޓު ކުރުމާއި ރޯ މެޓީރިއަލް ހޯދުމުގައި މިއަދު ދަތިތައް އެބަ ހުއްޓެވެ. ހަމައެއާއެކު، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަނަރޭޓަރަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުމުގެ އިތުރުން، އަމިއްލަ އަތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުންތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭނާއާއެކު އަށެއްކަ މީހުން ވޯކްޝޮޕްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ދުވާލަކަށް 100 ބޫޓު ހެދުނު ނަމަވެސް، މިހާރު އެ އަދަދު ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް