ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:39
ލުބްނާނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ރިމާލާގައި ހިންގާ ބޭކަރީއަކުން ދަނީ ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން ޕާން ފިހެމުން
ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން ޕާން ފިހުން
އެއްދޮނުގައި ދެބުޅިޖަހައިގެން ޕާން ފިހެވިދާނެތަ؟
 
ސޯލަރ ކޮންވެކްޝަން އަވަން ދޮން ކުރަން ބޭނުން ކުރަނީ އިންޤިލާބީ ނިޒާމެއް
 
މި މަސައްކަތުގައި "ޕާޓްނަރޒް ވިތު ސަން" އިން ހަކަތަ އުފައްދަނީ ހާއްސަ ދިޔާ މާއްދާއަކަށް، އިރުގެ އަވި، ވަކި ގޮތަކަށް އަޅުވައިގެން

ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ބައެއް ފަހަރު އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައެވެ. މިފަހަރު ވެގެންވެސް މިއުޅެނީ އެފަދަ ގޮތެކެވެ. މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާގެ ފުން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ލުބްނާނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ރިމާލާގައި ހިންގާ ބޭކަރީއަކަށް ގޮސްލަމާ ހިނގާށެވެ. ބޭކަރީގެ ޓެރަހުގެ ގޮތުގައި އޮތް ޖާގަ ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީ އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ފަންނީ މަސައްކަތަށެވެ. "ޕާޓްނަރޒް ވިތު ސަން"އާ ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އުފައްދާ ހަކަތަ ބޭނުން ކުރަނީ ބޭކަރީގެ އަވަނު ހިންގާށެވެ.

ވިޔަފާރި އުސޫލުން އަލަށް ފަށައިގަނެގެން ހިންގަމުންދާ  "ޕާޓްނަރޒް ވިތު ސަން"ގެ އަމާޒު ހުރީ ކާބޯތަކެތީގެ ސިނާޢަތަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި "ޕާޓްނަރޒް ވިތު ސަން" އިން ހަކަތަ އުފައްދަނީ ހާއްސަ ދިޔާ މާއްދާއަކަށް، އިރުގެ އަވި، ވަކި ގޮތަކަށް އަޅުވައިގެންނެވެ. މި ގޮތަށް އުފައްދާ ހަކަތައިން، އަވަން ދޮންކޮށްލައެވެ. ތަފާތު އެކި ބާވަތްތައް ފިހުމަށްޓަކާ އަވަންގެ ފިނިހޫނުމިން 300 ޑިގްރީ ސެލްސިއަށްވެސް އުފުލާލަދެނީ މިގޮތަށް އުފައްދާ ހަކަތައިންނެވެ.

"ޕާޓްނަރޒް ވިތު ސަން" ގެ އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ، ހިޠާފް ޣަޒާލް ވިދާޅުވީ، މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ބޭކަރީ ހިންގާ ފަރާތަކުން ޑީސަލް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު، 80 ޕަސެންޓް ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޕާން އުފައްދަން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވެއެވެ.

މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ޑީސަލްއިން 80 ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހި ސަލާމަތްވެވޭނެ މި އަވަންގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމަ، އާންމު ކަސްޓަމަރާ ހިސާބަށް ދާ ޕާނުގެ އަގުވެސް ކުޑަވޭ. މި ކާރިޘާ ތެރޭގަ އެބަ އުޅޭ ކަން ދިމާވެފަ އޮތް ގޮތުން، ޕާނެއްގެ މިންވަރުވެސް ގަނެނުލެވޭ މީހުން. ހީވެސް ނުކުރާހާ އަގުތައް މަތީގަ އުޅެނީ. އެހެންވީމަ، ޕާން އުފައްދަން ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވުނީމަ، އާންމު މީހާ ކާން ހުންނަ އެއްޗިހީގެ އަގުތައްވެސް ހެޔޮ ކުރެވޭނެ.
ހިޠާފް ޣަޒާލް؛ އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ

ސޯލަރ ކޮންވެކްޝަން އަވަން ދޮން ކުރަން ބޭނުން ކުރަނީ އިންޤިލާބީ ނިޒާމެއް ކަމަށް ވާ އިރު، އެ ނިޒާމުގެ ޕޭޓަންޓް ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމާ ގުޅޭ މުރާޖާތައް ނެދަރލަންޑްސްގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. މި އަވަން ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ ސިނާޢީ ފެންވަރުގައި ކާބޯތަކެތި ފިހުމުގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ލުބްނާނަށް ޑީސަލް އިމްޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ދަށް ކުރެވޭނެ. ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ސިނާޢަތުގަ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ބޭކަރީތަކުގަ ޑީސަލް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ދަށް ކުރެވޭނެ. ފިހެގެން ތައްޔާރު ކުރާ ކާބޯތަކެތި އުފައްދަން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު ދަށް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމަ، ޢަމަލީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ކޮންމެ ބޭކަރީއަކަށްވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް، 10 ޓަނުގެ ޑީސަލް ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ.
ތަޢުފީޤު ހަމްދާން؛ އަވަން އުފެއްދި މިހާ

އަލް-ވިސާމް ބޭކަރީގެ ވެރިޔާ، ވިސާމް ޝަމްސުއްދީން ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، އިރުގެ އަވިން ހޫނު ކުރާ އަވަންގައި ފިހާ އެއްޗިހީގެ ފެންވަރުވެސް މާ ރަނގަޅެވެ.

"ޕާޓްނަރޒް ވިތު ސަން" އާ ގުޅިގެން އިރުގެ އަވިން ހޫނު ކުރާ ކޮންވެކްޝަން އަވަން އުފައްދާ ފަރުމާ ކުރި މޭސްތިރި، ތަޢުފީޤު ހަމްދާން ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ވަނީ ހަމަ އެކަނި ހަކަތައަށް ހިނގާ ޚަރަދެއް ނޫނެވެ. ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ހަކަތައިން އޮޕަރޭޓްކުރާ އާލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައްވެސް ކުޑަ ކުރެވެއެވެ.

ކަމަކަށް ބޭނުން ޖެހި، މުހުތާދުތައް ފުއްދޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ނެތުމަކީ ރަޙުމަތަކަށް ވަނީ މިފަދަ ސަބަބުތަކާ ހެދިއެވެ. ހަކަތަ ލިބުން ދަތިވެ، އުފުލެމުންދާ އަގުތަކާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު، ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ދަށަށް ދަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، މިފަދަ އީޖާދުތަކުގެ ސަބަބުން އަގުތައް ތިރި ކުރެވުމުގެ އިތިރުން، ވެއްޓަށް ވަމުންދާ ގެއްލުންތައްވެސް ކުޑަ ކުރެވެއެވެ. އެއްގަމުގައެއް ކަމަކު، މިފަހަރު މިއޮތީ އެއްދޮނުގައި ދެބުޅި ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް