ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:13
ތޫނު ހަތިޔާރު އުފެއްދުމަށް ހިލާލް ބޭނުން ކުރަނީ، ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބާވެގެން ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ބައިތަކެއް
ހަތިޔާރު އުފެއްދުން
މަސައްކަތުގައި ލިބުނު އަނިޔާއާއެކުވެސް ފަސްނުޖެހި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވި ހިލާލްއަށް ތާޢީދު ޙައްޤު!
 
ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ ހުނަރު ދަސްކުރީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން
 
މިއަދު ހިލާލް ދަނީ އޭނާގެ އުފެއްދުންތައް، ޤައުމުން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަމުން
 
ތޫނު ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ހިލާލް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ވޯކްޝޮޕެއް ހުޅުވީ މީގެ 5 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި، އާންމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ މަގު ބަންދު ވި އެކަކީ ލުބްނާނަށް ނިސްބަތްވާ، ޢުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށް ވާ އިމާދު ހިލާލްއެވެ. ހިލަލްއަކީ މީގެ ކުރިން މައިންތަކަށް ގޮސް، ގާ ނަގާ ހަދަން އުޅުނު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ހާދިޘާއަށް ފަހު އޭނާގެ ދެފައިގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސް އެޅުނެވެ. ފައި ހަރަކާތް ކޮށް އުޅެވޭ މިންވަރު ދަށްވިއެވެ. ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން މަޖުބޫރުވިއެވެ.

ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ކުޑަކޮށްވެސް ނޭދޭ ހިލާލް، އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އަމާޒު ހިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަހަރެން އުޅުނީ ހިލަކަނޑާ، މުށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގަ. ދެން ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާވީ. އޭގެ ފަހުން، އެކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކޮށް އުޅެވޭ ވަރުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނެތް މަގޭ ދެފަޔަކު. އެހެންވެ، އަހަރެން ދިރިއުޅޭ ގެއާ ވަރަށް ކައިރީގަ، ކުޑަ ވޯކްޝޮޕެއް ހުޅުވީ. މަޑުމަޑުން އެތައް ތަރައްޤީ ކުރަމުން ދިޔައީ. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި. ގަދަ ހިތްވަރާއި ތަޖުރިބާއިން މަށަށް މި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވިއްޖެ.
އިމާދު ހިލާލް؛ ތޫނު ހަތިޔާރު އުފައްދާ މީހެއް

ޢިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ގޮތުން އިނދަޖެހިފައި އޮތް ލުބްނާނުގައި ޢާއިލާއެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރުން ކަހަލަ ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް، އެ ޒިންމާ އަދިވެސް އުފުލަނީ ހަމަ ހިލާލްއެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކާ ހިލާލް މިޞްރާބު ޖެހީ އެންމެ ކުޑަދުވަހުއްސުރެވެސް އޭނާ އެންމެ ލޯބި ކުރި މަސައްކަތާ ދިމާއަށެވެ. ކޯރާޑީއާއި، ކަނޑި އަދި އެކި ކަހަލަ ޒާތްޒާތުގެ ވަޅިތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތާ ދިމާއަށެވެ.

ވޯކްޝޮޕަށް މީހުން އަންނަން ފެށި. އެއް ފަހަރަކު އައި ޖަރުމަނުން އައި މީހެއް. އޭނަ ބުނި، އިޓަލީއަށް ކުރި ދަތުރެއްގަ ވަޅިއަކަށް އޯޑަރު ދިން ވާހަކަ. އެ މީހާ އޯޑަރު ދިން ވަޅި ލިބުނީ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނޯ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 16 ނޫނީ 18 ވަރަކަށް މަސް ދުވަހުގެ އިންތިޒާރެއް. އެހެންވެ، މިކަން އިތުރަށް ފުޅާ އަހަރެންގެ ހިތުގަ ޝަޢުޤު އުފެދުނު. އަތްތެރި މަސައްކަތުން އުފައްދާ މިކަހަލަ ސާމާނަށް، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ ޑިމާންޑް އޮވޭ. ހަމަ އެކަނި މި ސަރަޙައްދުގަ އެކަންޏެއް ނޫން. އެހެންވެ، ބޭރު ޤައުމުތަކުންވެސް މި ވޯކްޝޮޕަށް މީހުން ޒިޔާރަތް ކުރަން ފެށި. އޯޑަރު ދޭންވެގެން. ހަތިޔާރު ހަދާ ނިމުނީމަ، އެމީހުން އަނެއްކާވެސް ލުބްނާނަށް ދަތުރު ކުރޭ، އެ ބަލާ.
އިމާދު ހިލާލް؛ ތޫނު ހަތިޔާރު އުފައްދާ މީހެއް

ހިލާލް، ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ ހުނަރު ދަސްކުރީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެކި ކަހަލަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދައިގެންނެވެ. ކާމިޔާބިއާއި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ. އެތައް ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދެވޭ ވަރަށް އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަން ފައްކާ ކުރިއެވެ. މިއަދު ހިލާލް ދަނީ އޭނާގެ އުފެއްދުންތައް، ޤައުމުން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ. އޭނާގެ ކްލަޔަންޓުންގެ ލިސްޓުގައި، ލުބްނާންގެ އަސްކަރިއްޔާވެސް ހިމެނޭކަމީ، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ފަޚްރުވެރިވުން ޙައްޤު ކަމެއް ކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ.

އަހަރަމެން އެބަ އުފައްދަން އެސްއޯސީޕީ ޑެގަރޒްވެސް. އެމެރިކާގެ އުފެއްދުމުގަ ހުންނަނީ 230 ގުރާމް. އެކަމަކު، ހަމަ އެ ބޮޑުމިނަށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު އެސްއޯސީޕީ ޑެގަރ އަހަރަމެން އުފެއްދިން. އެކަމަކު ބަރުދަނުގަ ހުންނާނީ 70 ގުރާމް. ލުބްނާން އަސްކަރިއްޔާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ އިޓަލީވިލާތުގެ އަސްކަރީ ސިފައިންވެސް ސީދާ މި ވޯކްޝޮޕަށް އައިސް، އެ ހަތިޔާރު ޓެސްޓުކުރި.
އިމާދު ހިލާލް؛ ތޫނު ހަތިޔާރު އުފައްދާ މީހެއް

ތޫނު ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ހިލާލް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ވޯކްޝޮޕެއް ހުޅުވީ މީގެ 5 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ވޯކްޝޮޕް ހުޅުވީ، އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއާވެސް ދާދި ކައިރީގައެވެ. ތޫނު ހަތިޔާރު އުފެއްދުމަށް ހިލާލް ބޭނުން ކުރަނީ، ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބާވެގެން ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ބައިތަކެވެ. ހިލާލް ބުނާ ގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީގެ ދަގަނޑާއި އެކަތަ ހުންނަނީ އެފަދަ އުފެއްދުންތަކުގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރު ހާލަތަށް އުފައްދާފައި ހުންނަ ދަގަނޑު ޝީޓުވެސް ގަނެއެވެ.

ދޮން ދަގަނޑުގައި ތަޅަމުން ދިޔަ ބައްޕަ ގާތުގައި ހުރި، ހިލާލްގެ އެންމެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިފުޅު، ފަހްދުވެސް ބައިވެރިކުރެއެވެ. ހިލާލްގެ ބޭނުމަކަށްވީ، އޭނާ އުފުލި ތަކުލީފުތައް އުފުލަން ނުޖެހި، ދަރިފުޅަށްވެސް މަސައްކަތެއް ދަސްވެފައި އޮތުމެވެ.

މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަހަރެން ގާތުގަ އިންނަން ދަރިފުޅު، ފަހްދު ގާތުގަ އަހަރެން ބުނަން. އެއީ މިހާރު އެނގިފަ މި ހުރި ހުނަރު ދަސްކުރަން، އެތައް ރެއަކާއި ދުވާލެއް އަހަރެން ހޭދަ ކުރީމަ. އެގޮތަށް، ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަނުކޮށް އެ ދަރިފުޅަށްވެސް ކަމެއް ދަސްވާން އަހަރެން ބޭނުންވަނީ. މި ހުނަރު ދަސްކުރަން އަހަރެން އުފުލަން ޖެހުނު ތަކުލީފުތައް އުފުލަން ނުޖެހި، ދަރިފުޅަށް ހުނަރު ދަސްވާން އަހަރެން ބޭނުންވަނީ.
އިމާދު ހިލާލް؛ ތޫނު ހަތިޔާރު އުފައްދާ މީހެއް

ލުބްނާންގެ މާލީ ކާރިޘާއަށް 3 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު، އެ ޤައުމުގެ ފައިސާގެ އަގު، 90 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވެއްޓި، އިންތިހާ ފަޤީރުކަން ފެތުރި، މާލީ ނިޒާމުގެ ވާގި ނެތިއްޖެއެވެ. މިއަދު އެ ޤައުމުން ތަޖުރިބާ ކުރަމުން ދާ ތަކުލީފުތަކަކީ، ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރަށް ފަހު އެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ގެއްލުން ދެނިވި ތަކުލީފުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް