ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 11:15
އޯގަސްޓް 4، 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ބާރުގަދަ ގޮވުމަށް ފަހުން ލިލިއަން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އެމެރިކަން ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ބެއިރޫތުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި
ލުބްނާންގެ ބަނދަރުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުން
ލުބްނާންގެ ކާރިސާގައި ލިލިއަންގެ ހިމޭން ވޭނީ ނޭވާގެ އަޑު!
 
ލުބްނާންގެ ބަނދަރުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމަށް ފަހު، އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު
 
2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިލިއަންގެ އަނގައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަހެއް ބޭރުވީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި
 
ލިލިއަން އޮންނަނީ މުޅިންހެން ވާގި ނެތިފައި، ވާހަކަދައްކާ އުޅެނީ ބޮލުގެ އިޝާރާތުން، މިހާތަނަށް 3 އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވޭ

ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާ އޮތް އެނދު ކައިރިއަށް ނަރުސް ދިޔައިރުވެސް ލިލިއަން ޝީތޫ، އިންތިހާ ވޭނުގައި ލަމުން ދިޔަ ނޭވާގެ އަޑުފަށްގަނޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. ލުބްނާންގެ ބަނދަރުގައި އޯގަސްޓް 2020ގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމަށް ފަހު، ފާއިތުވީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްހެން އޭނާ ހޭދަ ކުރީ އެފަދަ ހާލެއްގައެވެ. ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަ ވެފައި ވަނީ އެ އެނދުމަތީގައެވެ. އޭނާ އުފުލަމުންދަނީ ހިމޭން ތަކުލީފެކެވެ.

ހާއްސަ މެޝިނެއްގެ އެހީގައި ނަރުސް އައިސް، ލިލިއަންގެ ފުއްޕާމޭ ސާފުކޮށްދިނެވެ. ފުއްޕާމޭގައި ހުރި ދަވަތައް ސާފު ކުރުމާއެކު ހިސާބެއްގެ ލުޔެއް ލިބިގެން ދިޔަފަދައެވެ.

އޯގަސްޓް 4، 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ބާރުގަދަ ގޮވުމަށް ފަހުން ލިލިއަން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އެމެރިކަން ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ބެއިރޫތުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައެވެ. ނަމަވެސް، ލުބްނާން މިއަދު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެ ހިމޭން ވެށިން ލިއްބައިދޭ ހިމާޔަތެއް ނެތެވެ.

ލިލިއަންއާއި އޭނާގެ އާއިލާ ގައިދުވެފައި ވަނީ ލުބްނާނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ސިލްސިލާ ކާރިސާގެ ކަސްތޮޅުގައެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު، ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް، ދަނީ ދަށަށެވެ. ސަރުކާރު އޮތީ ހިރި ނުލެވޭ ވަރަށް ބާރު ކެނޑިފައެވެ. ބޭންކުތަކުގައި ދިރުމެއް ނެތެވެ. އާއިލާތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.

ލިލިއަންއަކީ ލުބްނާނުގެ މީހުން އުފުލަމުންދާ ތަކުލީފުގެ ރަމްޒެއް. ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާ ކަމުގެ މިސާލެއް. އަހަރަމެންގެ ފައިސާއަށް އެމީހުން ހުރަސް އެޅި. ސިއްހީ ހިދުމަތައް ހުރަސް އެޅި. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސް އެޅި. ލިލިއަންއަކީ މިހުރިހާ ތަކުލީފެއްގެ މިސާލެއް. އޭނަ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ތަހައްމަލު ކުރޭ. އެއީ ލުބްނާނުގެ ވޭނުގެ ރަމްޒެއް
ނަސްމާ ޝީތޫ؛ ލިލިއަންގެ އުޚުތެއް

ލިލިއަންގެ ސިކުނޑިއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. އެތައް މަހެއް ވަންދެން ކޯމާގައި އޮތެވެ. 3 އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއެވެ.

2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިލިއަންގެ އަނގައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަހެއް ބޭރުވީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ބުނެލެވުނު ހާވެސް އެއްޗަކީ 'މަމާ" އެވެ. ލިލިއަންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން ބުނާ ގޮތުގައި، އެއީ އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު، ޢަލީ ހޯދުމަށް ލިލިއަން ގޮވާލި ގޮވާލުމެކެވެ. ދަރިފުޅުގެ ޙަޟާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި، ބެއިރޫތު ބަނދަރު ގޮވި ހާދިސާއަށް ފަހު ލިލިއަންއަށް ޢަލީ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ލިލިއަން އޮންނަނީ މުޅިންހެން ވާގި ނެތިފައެވެ. ވާހަކަދައްކާ އުޅެނީ ބޮލުގެ އިޝާރާތުންނެވެ. ކަމަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ ދެލޯ މަރާ، ބާރުކޮށްލައެވެ. ދެކޮޅު ހަދާ ނަމަ، ބެންޑޭޖު ކޮށްފައިވާ، މަޑުމަޑުން އަނެއް ފަރާތަށް އަނބުރާލައެވެ. ހާލު ރަނގަޅު ދުވަހެއް ނަމަ، ވާތުން ހަނާއަޅާލެވެއެވެ.

ލިލިއަންގެ ފަރުވާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭސްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އެޕިލެޕްސީއަށް ބޭނުން ކުރާ ބޭސްވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ލުބްނާނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މާލީ އަދި އިގުތިސާދީ ތަކުލީފުގެ ސަބަބުން، އެ ބޭސް، އެ ގައުމުން ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ލިލިއަންއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ހޯދުމުގައި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އުޚުތުން އެހީ ހޯދަނީ ގައުމުން ބޭރުން އަންނަ މީހުން މެދުވެރިކޮށެވެ. ފައިސާ ދައްކަނީ ލުބްނާނުގައި އިންތިހާއަށް ތަދުވެ، އަގު އުފުލިފައިވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

ލިލިއަންގެ ކޮޓަރި ހުންނަނީ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. ކޮޓަރީގައި ހުންނަނީ ކުޑަ ފަންކާއެކެވެ. ހޫނު މޫސުމުގެ އުދާސްގަނޑު އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ބޭރުކޮށެއް ނުދެއެވެ. ހަކަތައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ދަނީ ޕްރައިވެޓް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ސެންޓްރަލް އޭސީ ދޫ ކުރާ މިންވަރުވެސް ވަކި ވަގުތަކަށް މަދު ކުރަމުންނެވެ.

އެތަނުގައި މާ ގިނަ ދުވަހަކު ލިލިއަން އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

އޭޔޫބީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ވަނީ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނައިރު ލިލިއަންއަށް ހިނގާ ހަރަދުތައް ފޫބައްދާ ދެމުން ދިޔަ ހިލޭ އެހީދޭ ގުރޫޕަށްވެސް އެކަން ނުކުރެވޭ ކަން، ލިލިއަންގެ އާއިލާއަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ލިލިއަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަންވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ލިލިއަން މިހާރު އޮތީ ފިޒިއޮތެރަޕީ މަރުކަޒަކަށް ބޭނުންވާ ހާލަތުގަ. އެއީ މި ދުވަސްވަރު ލުބްނާނުން ފެނުން ދަތި ތަނެއް. ކުރިން އެ ކަހަލަ ބޮޑެތި މަރުކަޒުތައް ހުރޭ. އެކަމަކު ކާރިސާއާ ހެދި މުވައްޒަފުންތައް ހިނގައްޖެ. ބޭހުގެ ދަތިކަންވެސް ކުރިމަތިވެއްޖެ. ޕްރައިވެޓް ސެންޓަރުތަކުން ފައިސާ ދޭން ބުނޭ. ނަސީބު ދިމާ ކުރި ގޮތުން އަހަރަމެންނަށް އެ އަގަކަށް އަތެއް ނުފޯރާ. އެއްބައިވެސް ނުދެއްކޭނެ. އަހަރަމެންގެ ފައިސާ ހުރީ ބޭންކުތަކުގަ. ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަކީ އަސާސީ ޙައްޤެއް، އެކަމަކު މިހާރު ޙައްޤުވެސް އަދާ ނުކޮށްދެވެ ދަރަޖައަށް ކަންކަން ދަނީ މި
ނަސްމާ ޝީތޫ؛ ލިލިއަންގެ އުޚުތެއް

ލިލިއަންގެ ދައްތަ، ނަވާލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި 20000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެބަ ހުއްޓެވެ. ލިލިއަންގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް އެ ފައިސާ ހޭދަ ކުރަން ދައްތަ ތައްޔާރެވެ. ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރު ލުބްނާނަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ހީނަރުކަމާއެކު ބޭންކުތައް ވަނީ މުޅިންހެން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ނުރަސްމީ ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ތެރެއިން، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިސާ ނުނެގޭނެހެން ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ވަނީ ފްރީޒް ކޮށްފައެވެ.

ބޭންކު އެކައުންޓްތަކުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު ވަނީ ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ. ލުބްނާން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރުވެސް ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ހުރި ރޭޓާ އަޅާ ބަލާއިރު، ފައިސާ ނެގޭ ލިމިޓަކީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މިއަދު އެ ކޮންޓްރޯލް ވެފައި ވަނީ ލިލިއަންގެ ފަރުވާއަށްވެސް އެޅިފައި އޮތް ހުރަހަކަށެވެ. ފައިސާ ނުނެގޭ މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް ވައްދައިގެން ހިސާބެއްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުތަކުގައިވެސް އޮތީ ހަޅުތާލެވެ. އެހެން ކަމުން، ޝަރުއީ އިމުގެ ތެރެއިންވެސް އެ ފައިސާ ހޯދައިގެން ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް މިއަދު ލިލިއަންއަކަށް މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
0%
0%
14%
14%
43%
ކޮމެންޓް