ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:53
އެއްބަޔަކު ގަހަނާ ހަދައިގެން ބޭނުން ކުރަމުން ދާ އިރު، އަނެއް ބަޔަކު ދަނީ އެއީ އިރެއްގައި ބޭނުން ކުރި ފައިސާކަން ދަރިފަސްކޮޅަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ފުޅި ފުޅީގައި ފައިސާ ރައްކާ ކުރަމުން
ލުބްނާންގެ ފައިސާ ފޮތިން ގަހަނާ އުފެއްދުން
މާލީ ބާޒާރުން ޖާގަ ގެއްލި، ލުބްނާން ފައިސާ ގަހަނާ ކަބަޑަށް!
 
ޓްރިޕޮލީގައި ފެޝަންގެ ސަމާނު ވިއްކާ ފިހާރާގައި މިހާރު އުފައްދަމުންދާ ގަހާނާތައް ތައްޔާރު ކުރަނީ، ބާޒާރުގައި މުޅިންހެން ދައުރު ކުރުން ހުއްޓިފައިވާ ލުބްނާންގެ ފައިސާ ފޮތި ބޭނުން ކޮށްގެން
 
އެ ފައިސާ ފޮތިތައް ބޭނުން ކުރަނީ ކެވެއްޔާއި ކަންފަތުގައިލާ އެއްޗެހީގެ އިތުރުން ތަޅުދަނޑިލާ އެއްޗެއްސާއި އަތުކުރީގައި ހަރުކުރާ ކަފްލިންކްސް ފަދަ ގަހަނާގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް
 
250 ލުބްނާން ޕައުންޑްގެ ފައިސާ ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އާދައިގެ ކެވެއްޔެއް ވިއްކަނީ 150000 ލުބްނާން ޕައުންޑް ނުވަތަ އެލްބީޕީއަށް

މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ހީނަރު ކުރި އިޤްތިޞާދުތައް މަޑުމަޑުން ކޮޅަށް ޖެހި، ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި ހިފަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ބަލިމަޑުކަމުގެ ކުރީއްސުރެވެސް ހީނަރުކަމުގެ އަނދަވަޅަކަށް މިޞްރާބު ޖަހާފައި އޮތް ލުބްނާންގެ އިޤްތިޞާދު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅިދާނެ ކަމުގެ ކުޑަ ނަމަވެސް ނިޝާނެއް އަދި ނުފެއެވެ. ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް، ޤައުމުގެ ހާލަތު ދަނީ ދަށް ވަމުންނެވެ. ގޯހުން ގޯހަށެވެ. ފައިސާގެ އަގު ވެއްޓެމުން ގޮސް، މިއަދު ފައިސާ ފޮތީގައި މާލީ މުއާމަލާތެއް ކުރާނެ އާރެއް ބާރެއް ނެތޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ކޯޅުންގަނޑު ކިތަންމެ ބޮޑުވެ، ޤައުމު ކިތަންމެ ބިކަ ވަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ލުބްނާންގެ ހިތްވަރުގަދަ ރައްޔިތުން ތިބީ ދޫ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެމީހަކަށް ވީ ގޮތަކުން، ލިބުނު އެއްޗެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މިއީ 1975 އިން 1990 އަށް އެ ޤައުމުގައި ކުރި ވަރުގަދަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށް ފަހު ލުބްނާން ދުށް އެންމެ ބޮޑު މާލީ ކާރިޘާ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އުއްމީދު ނަގާ ނުލާ ތިބި ރައްޔިތުންތަކެއް އަދިވެސް އެ ޤައުމުން ފެނެއެވެ. އެފަދަ އެއް ތަނަކީ އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ޓްރިޕޮލީގައި ފެޝަންގެ ސަމާނު ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ. އެ ފިހާރާގައި މިހާރު އުފައްދަމުންދާ ގަހާނާތައް ތައްޔާރު ކުރަނީ، ބާޒާރުގައި މުޅިންހެން ދައުރު ކުރުން ހުއްޓިފައި ވާ ލުބްނާންގެ ފައިސާ ފޮތި ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

އެއީ ތެދެއް. ފައިސާ ފޮތީގައި މިހާރު އެއްވެސް އަގެއް ނެތް. އެއީ، މިއަށް މިހާރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގަނެވޭތީ. އެކަމަކު، މީ އަހަރަމެންނަށް ވަރަށް އަގުހުރި އެއްޗެއް. އެހެންވެ، މި ގެއްލިދާކަށް އަހަރަމެން ނޭދެން.
ނިސްރީން ދަސޫކީ ހައްފާރު؛ ލުބްނާންގައި ފައިސާއިން ގަހަނާ ހަދާ މީހެއް

250 އަދި 500 ލެބަނީޒް ޕައުންޑް ފައިސާ ފޮތީގެ އަގުތައް އިރެއްގައި 0.16 އަދި 0.33 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައި ހުރި ނަމަވެސް، މިއަދު އެ އަގުތައް ވަނީ 0.01 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މާލީ ބުރަދަން ގެއްލި، ބާޒާރުތަކުގެ މުއާމަލާތުން އެ ފައިސާ ފޮތިތަކަށް އޮތް ފުރުޞަތު މުޅިންހެން ބަންދުވެފައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ފޮތިތަކުގެ ބޭނުން ހިފިދާނެ ގޮތެއް ހޯދީ ފިހާރައިގެ އޯނަރު ރީމާ މައުލާވީ އަލް ޞަމަދުއާއި ގަހަނަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ނިސްރީން ދަސޫކީ ހައްފާރުއެވެ.

މީ އަހަރަމެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް. ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް. މި އެއްލާލަކަށް އަހަރަމެން ބޭނުމެއް ނޫން. މި ހަނދާން ނައްތާލާކަށް އަހަރަމެން ބޭނުމެއް ނޫން.
ނިސްރީން ދަސޫކީ ހައްފާރު؛ ލުބްނާންގައި ފައިސާއިން ގަހަނާ ހަދާ މީހެއް

ނިސްރީންއާއި ރީމާ، އެ ފައިސާ ފޮތިތައް ބޭނުން ކުރަނީ ކެވެއްޔާއި ކަންފަތުގައިލާ އެއްޗެހީގެ އިތުރުން ތަޅުދަނޑިލާ އެއްޗެއްސާއި އަތުކުރީގައި ހަރުކުރާ ކަފްލިންކްސް ފަދަ ގަހަނާގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށެވެ. އެހެން ނޫނީ "މަރުވެފައިވާ" ފައިސާ ފޮތިތަކެއް އަލުން ބޭނުން ކުރެވޭ ކަމަށްޓަކާ ފިހާރައިގެ އޯނަރު ހުރީ ވަރަށްވެސް ފަޚްރުވެރިވެފައެވެ.

މި 25 ލުބްނާން ޕައުންޑަކީ އިރެއްގައި ގެއެއްގެ އަގު. އެއީ އަހަރަމެންގެ މައިންބަފައިން ގެ ގަތް ގޮތް. ވަރަށް ދެރަވޭ މިހެން ބުނަންވެސް... އަހަރަމެންގެ މައިންބަފައިންގެ ދުވަސްވަރޭ... މިހާރު، އަހަރެއް، ދޮޅު އަހަރެއް، ނޫނީ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ އަހަރަމެންގެ ޕައުންޑްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިއްޖެ. އެހެންވެ، މިކަމަށް އެއްބާރުލުންދޭ އަހަރެން ބޭނުންވީ. މި ބޭނުންކޮށްގެން ގަހަނާ ހަދަން ބޭނުންވީ. އެ އަޅާލައިގެން ތިބެން. މި ފަޚްރު ދަމަހައްޓަންވެގެން.
ރީމާ މައުލާވީ އަލް ޞަމަދު؛ ލުބްނާންގައި ގަހަނާ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހެއް

250 ލުބްނާން ޕައުންޑްގެ ފައިސާ ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އާދައިގެ ކެވެއްޔެއް ވިއްކަނީ 150000 ލުބްނާން ޕައުންޑް ނުވަތަ އެލްބީޕީއަށެވެ. އެއީ އޮކްޓޯބަރު 5 ވަނަ ދުވަހުގެ މަރކެޓް ރޭޓަށް ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 3.85 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

ފައިސާ ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ގަހަނާ ހަދަން ފެށިއިރު ބާޒާރުގައި މި ދައުރު ކުރޭ. އެކަމަކު މިހާރު ބާޒާރުން މި ހޯދަންޏާ ޖެހެނީ ގަންނަން. އަހަރެން މި ގަންނަނީ ކިލޯ ކިރައިގެން. އެއީ މިހާރު މި ވިއްކާ ގޮތަކީ. ފިހާރަތަކުން މި ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނުލިބޭނެ މިހާރަކު. މިހާރު މި ލިބޭނީ ރަތުލޮޔާއި ވަކި ލާރި ވިއްކާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން. މީ މިހާރު ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން.
ރީމާ މައުލާވީ އަލް ޞަމަދު؛ ލުބްނާންގައި ގަހަނާ ފިހާރައެއް ހިންގާ މީހެއް

އެއްބަޔަކު ގަހަނާ ހަދައިގެން ބޭނުން ކުރަމުން ދާ އިރު، އަނެއް ބަޔަކު ދަނީ އެއީ އިރެއްގައި ބޭނުން ކުރި ފައިސާކަން ދަރިފަސްކޮޅަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ފުޅި ފުޅީގައި ފައިސާ ރައްކާ ކުރަމުންނެވެ.

އަހަރަމެން މިހާރު ކްލަޔަންޓުންނަކަށް ވަކި ލާރިއެއް ނުދެން. އެ ބަލައިގަތުންވެސް ހުއްޓާލައިފިން. އެއީ، ކްލަޔަންޓުން އެ ފައިސާ ފޮތިން ވަކި ކީއްކުރާނީ؟ ޖީބަށް ލައިގެން އުޅެން؟ 1000 ލުބްނާން ޕައުންޑްގެ ނޫޓާ، 10000 ލުބްނާން ޕައުންޑްގެ ނޫޓާ، 5000 ލުބްނާން ޕައުންޑްގެ ނޫޓުގެ އަގެއް މިހާރަކު ނެތް. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޑޮލަރު ރޭޓާ އަޅާ ބަލާއިރު. މިހާރު، އަހަރަމެން ވަކިލާރިތައް ބަހައްޓަނީ މި. މިގޮތަށް ފުޅިފުޅީގަ. އަދި އިތުރު 2 ފުޅިއެއް ހުންނާނެ.
އަންޓުއަން ސާބް؛ ގްރޯސަރީއެއް ހިންގާ މީހެއް

މީގެ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، މާލީ ހީނަރުކަމުގެ ފުން އަނދަވަޅަކަށް ލުބްނާންގެ އިޤްތިޞާދު ވެއްޓުނު ފަހުން، ލުބްނާން ފައިސާގެ ރަސްމީ ރޭޓްގެ އަގުތައް ވަނީ 95 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އޮކްޓޯބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު، މާލީ ބާޒާރުގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު 1 އެލްބީޕީއަށް ޖެހެނީ 0.00066 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް