ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 18:55
ހަކުރު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އުއްދަނޑި ކަނޑަނީ
ހަކުރު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އުއްދަނޑި ކަނޑަނީ
ރޮއިޓާސް
އިންޑިޔާގައި ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު ދަށްވުން
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގައި ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު 7 އިންސައްތަ ދަށަށް
 
މުޅި އިންޑިޔާގައި މިއަހަރު އުފައްދާ ހަކުރުގެ މިންވަރު ހުންނާނީ 33.3 މިލިއަން ޓަނުގައި
 
އިންޑިޔާގައި ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު މަދުވުމާއެކު ދުނިޔޭގައި ހަކުރުގެ އަގު މައްޗަށް އަރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން އުއްދަނޑި ހައްދާ ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިޔާގައި ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 7 އިންސައްތަ މިއަހަރު ދަށަށްދާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ދަނޑިވެރިންނާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިޔާއިން މިހާރުވެސް ވަނީ ހަކުރު އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު ދަށްކޮށްފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިންޑިޔާއަކީ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމެވެ. އިންޑިޔާގައި ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު މަދުވުމާއެކު ދުނިޔޭގައި ހަކުރުގެ އަގު މައްޗަށް އަރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި އިންޑިޔާއާ ވާދަވެރި އަނެއް ދެ ގައުމުކަމުގައިވާ ބްރެޒިލް އާއި ތައިލެންޑުން ހަކުރު ބޭރުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އިންޑިޔާގައި އެންމެގިނައިން އުއްދަނޑި ހައްދާ މަހާރަޝްތްރަ ސްޓޭޓްގެ ސޮލަޕުރް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ދަނޑުވެރިއަކު ކަމުގައިވާ ޕްރަދީޕް ޖަގްދީޕް ބުނީ ދަނޑުތައް ފެންނަނީ ކުރިން އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަކުރު ހަދަން ފެށުމުން ހަކުރު ލިބޭ މިންވަރު މަދުކަން އެނގެން ފެށިކަމަށެވެ. ޕްރަދީޕް ބުނާގޮތުގައި މިއަހަރު އޭނާގެ 9 އޭކަރުގެ ދަނޑުތަކުން ލިބޭނީ 530 ޓަނު ހަކުރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޭނާއަށް މިދަނޑުތަކުން 750 ޓަނު ހަކުރު ލިބުނެވެ.

ޕްރަދީޕެކޭ އެއްގޮތަށް މަހާރަޝްތްރާ ގައި އުއްދަނޑި މައިގަނޑުކޮށް ހައްދާ އަނެއް 192 ދަނޑުިވެރިންވެސް ރޮއިޓަރސް އާ ވާހަކަދައްކަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ދިގުދެމިގެންދިޔަ ހޫނު މޫސުމާއި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުތަކަށް ވަނީ އެކަމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށްކޮށްފަކަމަށެވެ.

ހޫނު މޫސުމުގައި ވަރަށް ހޫނު ގަދަކަމަށާއި ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ވަރަށް ގިނައިން ވާރޭވެހުނުކަމަށް އެހެން ދަނޑުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ބާބަން ބުންޏެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުތަކުގެ ފަސްގަނޑު އޮތީ އެއްކޮށް ތެތްކޮށް، އެތައް ހަފްތާތަކެއްވަންދެން އިރުގެ އަވިކޮޅެއް ނުލިބިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެވްރެޖްކޮށް 15 އިންސައްތަ ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު ދަށްވެފައިވާކަމަށް ދަނޑުވެރިން ބުނެއެވެ. އެމީހުން ބުނާގޮތުގައި ކޮންމެ ހެކްޓަރަކުން އެއީ 35 އިންސައްތައިގެ ގެއްލުމެކެވެ.

މަހާރަޝްތްރާ އަކީ އިންޑިޔާގައި އުފައްދާ ހަކުރު އެންމެ ގިނައިން އުފައްދާ ސްޓޭޓެވެ. އެ ސްޓޭޓުން މިއަހަރު 13.8 މިލިއަން ޓަނުގެ ހަކުރު އުފައްދާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓޭޓުން 13.7 މިލިއަން ޓަނުގެ ހަކުރު އުފެއްދިއެވެ.

ނަމަވެސް ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު 15 އިންސައްތަ ދަށްވުމާއެކު މިއަހަރުތެރޭ މަހާރަޝްތްރާ އިން އުފެއްދޭނީ 11.7 މިލިއަން ޓަނުގެ ހަކުރު ކަމަށް ޝުގަރ މިލް އެންޑް ޑީލަރ ގެ ސީނިއަރ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހާރަޝްތްރައިގެ އިތުރުން ދެން އެންމެ ގިނައިން ހަކުރު ހައްދާ ކަރްނާޓަކާއަށްވެސް ވަނީ މޫސުމީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. ކަރްނާޓަކާއިން އުފައްދާ ހަކުރު މިއަހަރު ހުންނާނީ 5.5 މިލިއަން ޓަނުގައި ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެއަދަދު ހުރީ 6 މިލިއަން ޓަނުގައެވެ.

މަހާރަޝްތްރަ އަދި ކަރްނާޓަކާގައި ހަކުރު އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްވުމާއެކު މުޅި އިންޑިޔާގައި މިއަހަރު ހަކުރު އުފައްދާ މިންވަރު ހުންނާނީ 33.3 މިލިއަން ޓަނުގައި ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. މިއަދަދު މިދިޔަ އަހަރު ހުރީ 35.8 މިލިއަން ޓަނުގައެވެ.

އިންޑިޔާގައި ހަކުރު އުފެއްދޭ މިންވަރު މަދުވުމާއެކު އިންޑިޔާއިން ހަކުރު އެކްސްޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ސަރުކާރުން ދަށްކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ސީނިއަރ އޮފިޝަލަކު ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ރޮއިޓަރސް އާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 27.5 މިލިއަން ޓަނުގެ ހަކުރު އުފެއްދޭތޯ ބެލުމަށްފަހު އެކްސްޕޯޓްކުރާ މިންވަރާމެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް