ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:29
ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރި ރޯހައުސްތައް
ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރި ރޯހައުސްތައް
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ކުޅުދުއްފުށި ބޯހިޔާވަހިކަން
މުއިއްޒު އާއި ޔާމީނު އެރީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަށް ފައިން، މިސަރުކާރުން އެ އުއްމީދު ވެސް ފުރިހަމަކޮށްދީފި
 
ރޯހައުސްތައް ލިބޭނެކަމަށް މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ނެރެފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހުނީ ދިގު އިންތިޒާރެއް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އޭރު އިމާރާތްކުރަން ފެށި ރޯހައުސްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިއުމާއެކު މި ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ. އެތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މި މަސައްކަތް ނުކޮށް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނުނިންމައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރޯހައުސްތައް ބަހާލިއެވެ.

އެއްވެސް ރޯހައުސްއެއްގެ މަސައްކަތް ނުނިންމައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަނަށް މީހުން ބަދަލުނުވެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެތަނަށް މީހުންނަށް ވަދެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ތަޅުދަނޑި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި އެ ފަރާތްތަކާ ރޯހައުސްތައް ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ މިސަރުކާރުން އެއްމެ އިސްކަމެއްދޭ އެއްކަންތަކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިސަރުކާރުން ގެންދަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތަފާތުއެތައް މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަދި މާލެއިން އުތުރުގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށާއި އެދި އެނޫންވޭސް ބޭނުންތަކަށް ބިން ނެތުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބިން ހިއްކައި 165 ރޯހައުސް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ފެށުން ވެގެންދިޔައީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އެސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ. އެރައްޔިތުން ތިބީ އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހިނގާތަން ފެނި އެތަންތަން ލިބޭނެ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައެވެ.

ނަމަވެސް، ކަންތައްތަށް ވެގެންދިޔައީ އުންމީދުކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެ ރޯހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރޯހައުސްތައް ނިމި އަނެއްބައި ރޯހައުސްތައް ނިމުމަކާ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އެއަށްފަހު އެތަންތަން ދިޔައީ ވީރާނާވަމުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަނީނަމަ އެތަންތަން ހުރީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެމަގުން ރޯހައުސްގެ ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވުމީ އެތަންތަން ލިބޭނެކަމަށް ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އެތައް ބައެއްގެ ހުވަފެންތަކަށް މާޔޫސްކަން ގެނުވައި އުންމީދު ގެންލިގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ.

ރޯހައުސްތައް ލިބޭނެކަމަށް މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ނެރެފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހުނު ދިގު އިންތިޒާރަކީ، އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ރަށުގައި ވަންނާނެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އާއިލާ ގޮވައިގެން ކުލި ދައްކައިގެން އުޅެމުންގެންދާ ފަރާތްތަށް ވޭތުކުރަން ޖެހުނު ދިގު އިންތިޒާރަކީ ވަރަށް ވެސް އަސަރުކުރުނުވަނިވި އިންތިޒާރަކަށްވާނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ސަރުކާރާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ އިސްކަމެއްދެއްވި އެއްކަމަކީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށައި އޭގެ ފަހުން ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާއި، ފުލެޓްތަކާއި އަދި ރޯހައުސްތައް މަރާމާތުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައި އެތަންތަން ލިބޭ ފަރާތަތަކާއި އެތަންތަން ޙާވާލުކުރުމެވެ.

އެގޮތަށް އަޅާނުލައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދޫކޮށްލާފައިވާ 1300 އަށްވުރެ ގިނަ ބޯހިޔާވަހިކަން ނިންމައި މިހާރު މިވަނީ މީހުން އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފަށާފައެވެ. ސަރުކާރުން އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށް ގާތުން ކައުންސިލުތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާ އެކުއެވެ.

ކޮމެންޓް