ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:08
ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، އާޖެންޓީނާގެ ލައޮނަލް މެސީ އަދި ބްރެޒީލްގެ ތަރި ނޭމާ ފަދަ ކުޅުންތެރިންގެ ފޮޓޯތައް ކުރަހާފައި
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
ޕާކިސްތާނުގެ "މިނީ ބްރެޒީލް" ގެ ޢުއްމީދު، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނެބާ؟
 
ލިޔާރީއަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ބަނދަރުމަތީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ކަރާޗީގެ އެންމެ ފަޤީރު އަވަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ އަވަށެއް
 
މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްއާ ދިމާކޮށް ލިޔާރީއިން ފެނިގެންދާ ކުރެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ ފޮޓޯތައް ހިމެނޭ
 
ލިޔާރީގައި ފުޓުބޯޅައަށް އޮތް ލޯބީގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް އެހާ މަޝްހޫރު، އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ފުޓުބޯޅާގައި ފީފާއިންވެސް ޝާމިލުވާން

ލިޔާރީގެ ހިރަފުސް ބޯ މަގުތައް މަތީގައި ޒުވާން ފުރައިގެ ފިރިހެން ކުދިން ބޯޅައެއްގައި ކޮއްޓަމުން ދިޔައިރު، ވައިގެ ތެރޭގައި ވިހުރެމުން ދިޔައީ ޤަޠަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ދިދަތަކެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި އޮތެއް ކަމަކު، މި އަވަށަށް ނިސްބަތް ކުރަނީ "މިނީ ބްރެޒީލް"ގެ ނަމުންނެވެ. އެ ސަރަޙައްދުގައި ފުޓުބޯޅައަށް ދެވިފައި އޮތް ހާއްސަ ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ލިޔާރީއަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ބަނދަރުމަތީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ކަރާޗީގެ އެންމެ ފަޤީރު އަވަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ އަވަށެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ 4 އަހަރަކުން 1 އަހަރު، މި އަވަށަށްވެސް ފުޓުބޯޅައިގެ ޢީދު އާދެއެވެ. ބްރެޒީލްއާއި، ސްޕެއިން އަދި ޕޯޗުގަލްގެ ޤައުމީ ކުލަތަކުން އަވަށް އިތުރު ދިރުމެއް ގެނެސް ދެނީ ފުޓުބޯޅައަށް އިންތިހާ ލޯބި ކުރާ އަވަށުގެ ރަށްވެހިންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުންނެވެ.

މިތަނުގަ ފުޓުބޯޅަ ފޯރި ގަދަ ކަމުން، މެޗުތައް މި ކުޅެނީ ޤަޠަރަކު ނޫނޭ، ލިޔާރީގައޭވެސް ހީވާ ކަހަލަ. ލިޔާރީގައި ފުޓުބޯޅައަށް އޮތް ލޯބީގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް އެހާ މަޝްހޫރު. ލިޔާރީގެ ފުޓުބޯޅާގައި ފީފާއިންވެސް ޝާމިލުވާން އަހަރަމެން ބޭނުމީ. ފީފާއިން އެބަ ޖެހޭ މިކޮޅުގަ ކަމެއް ކުރަން. ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ކުޅުންތެރިންނާއި ފޭނުން އެބަތިބި މިތާ. މުބާރާތް ކުޅޭ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ދިދަތައް އެ ވިހުރެނީ. އެކަމަކު ޕާކިސްތާނުގެ ދިދައެއް ނެތް. އަހަރަމެންގެ ދިދައެއް ނުވިހުރޭ. މި ފާރުތަކުގަ އަހަރަމެންގެ ދިދަވެސް ވިހުރިގެން ދިއުން، އަހަރަމެންގެ އެދުމަކީ.
ވަސީމް ސަރްބާޒީ؛ ލިޔާރީ ކޯޗިންގް އެކެޑަމީގެ މެންބަރެއް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްއާ ދިމާކޮށް ލިޔާރީއިން ފެނިގެންދާ ކުރެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، އާޖެންޓީނާގެ ލައޮނަލް މެސީ އަދި ބްރެޒީލްގެ ތަރި ނޭމާ ފަދަ ކުޅުންތެރިންގެ ފޮޓޯތައް ހިމެނެއެވެ.

އަހަރަމެންގެ ޖަޒުބާތު ވަރަށް ވަރުގަދަ. ހެނދުނު އޮފީހަށްވެސް މި ދިޔައީ ބްރެޒީލްގެ ޓީޝާޓު ލައިގެން. ރޭގަނޑު ވީ އިރުވެސް، މަ މި ހުރީ މި ލައިގެން. މޮޅުވިއަސް، ބަލިވިއަސް، މަ ހުންނާނީ މި ލައިގެން. މި ނުބާލާނަން ދުވަހަކުވެސް.
މުޙައްމަދު ޔާސީން: ލިޔާރީގެ ރަށްވެއްސެއް

ޕާކިސްތާނަކީ އަދި މިހާތަނަށް، ވޯލްޑް ކަޕް ކުޅެން ކޮލިފައި ވެފައި ވާ ޤައުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ ފުޓުބޯޅަ އެކަޑަމީތަކާ ގުޅި، ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންނެވެ. ލިޔާރީއަކީ، ޕާކިސްތާނުގެ ފުޓުބޯޅަ، އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޢަޒުމުގައި އޮތް އަވަށެކެވެ. އެ އަވަށުގެ ކުދިންނަކީ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ވަގުތެއް، ފުޓުބޯޅަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އުޅޭ ކުދި ބައެކެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ވަރަށްވެސް ޝަޢުޤުވެރި. ވަރަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް އެ ކުޅެނީ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ބްރެޒީލްގެ މެޗު. މަށަށް ހީވަނީ، މަގޭ ފޭވަރިޓަކީވެސް ބްރެޒީލްހެން. އެންމެ ކަމުދަނީ ގޯލްކީޕަރު.
އާޝިޤް ހުސައިން؛ ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ކުއްޖެއް

ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ބެލުމުގެ ފޯރިވެސް ލިޔާރީގައި ގަދައެވެ. މެޗު ބެލުން އޮންނަނީ ބޮޑު ސްކްރީންތަކުގައި އަޅުވައިގެންނެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުކުތް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ލިޔާރީގައި އޮތް ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި، މިއިން ދުވަހަކު ކެނޑިގެން ދާނެހެނެއް ހީއެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް