ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:49
ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު
ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު
ރޮއިޓަރސް
އުމަރު އަލް ބަޝީރު
ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް
 
އުމަރު އަލް ބަޝީރަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށްވެސް ބޭނުންވެފައިވާ މީހެއް
 
އުމަރު އަލް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު
 
އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއްވެސް ހުށައަޅާފައިވޭ

ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރު ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ބަޝީރުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޝިމް އަބޫބަކުރާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސިއްޙީ ފަރުވާތަކެއް ދޭން ޖެހޭތީއެވެ.

ބަޝީރުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮތީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއްވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއްގެ އިތުރުން، ކިޑްނީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އަވަހަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ ޕެޓިޝަންގައި އޮތީ އެދިފައެވެ.

އުމުރުފުޅުން 78 އަހަރުގެ އުމަރު އަލް ބަޝީރު ޖަލަށްލީ 1989 ވަނަ އަހަރު ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައެވެ.

30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ އުމަރު އަލް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ. އެގޮތުން އުމަރު އަލް ބަޝީރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާފައިވަނީ ސޫދާނުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ދިގުދެމިގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކަށްފަހު އެވެ.

އެއަށްފަހު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ބަހައްޓާފައި ހުންނެވީ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަހައްޓާފައިވާ ކޮބާރު ޖަލުގަ އެވެ.

1989 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭރު އޮތް ވެރިކަން ވައްޓާލިގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެފަހުން ކުރި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން މީހުން މަރާފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ތަހުގީގުތަކެއް ހިންގިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އުމަރު އަލް ބަޝީރަކީ ދަ ހޭގްގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށްވެސް ބޭނުންވެފައިވާ މީހެކެވެ. އެއީ ސޫދާންގެ ދާފޫރުގައި ހިނގާދިޔަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ސޫދާންގައި ބަޣާވާތްކޮށް ވެރިކަން ފުރޮޅާލި ފަހުން އެގައުމު ހިންގަމުން އަންނަނީ ސަރުކާރާއި އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެބައިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް