ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 19:11
ޔާސްމީން ސޫކާ؛ ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރޕަރސަން
ސޫދާންގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!
 
ދެކުނު ސޫދާންއަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް އެތައް ހައިޖާނެއްގެ ތެރެއިންވެސް އިންސާނުން ވަގަށް ގެންދިއުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލައަކީ އެންމެ ބޮޑުވެފައި ވާ އެއް މައްސަލަ
 
ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބޭ ފިރިހެނުން ގޮސް، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު، އެ ޢާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނުން ގިނަ ފަހަރަށް މަރާލަނީ

ރަށެއް ނުވަތަ ޤައުމެއް ރަށްވެހިކަމުގެ ގޮތުން ކުރިއަރާ ދިއުމާއި، ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ފޮނި ހުވެފެންތަކާއެކު ކުރިމަތިލި 21 ވަނަ ޤަރުނަކީ އަހަރެމެން ހީ ވެސް ނުކުރާ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތި ކުރުވަމުންދާ ޤަރުނެކެވެ. މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން ދުނިޔެ އޮތް ޙާލަތަށް އަނބުރާ ދެވިފައި އޮތީއޭ ހީވާ ދަރަޖައަށް، ކަންކަން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. ދެކުނު ސޫދާންއަކީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް، އަދުގެ މި ޒަމާނުގައި ބަޔަކު ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅެމުން ދާ ޤައުމެކެވެ.

ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ގޮފިން، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފާޅު ކުރި ކަންބޮޑުވުމުންވެސް އެކަން އަންގައިދެއެވެ. ދެކުނު ސޫދާންއަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް އެތައް ހައިޖާނެއްގެ ތެރެއިންވެސް އިންސާނުން ވަގަށް ގެންދިއުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލައަކީ އެންމެ ބޮޑުވެފައި ވާ އެއް މައްސަލައެވެ. ނުވިތާކަށް، ދެކުނު ސޫދާންގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ކަންކަން، ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސްފައި ވާ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ގޮފިން ވަނީ ދީފައެވެ.

ދެކުނު ސޫދާންގެ ވެރިކަން ކުރާ ޖޫބާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ، އެންމެ ބޮޑަށް މައްސަލަ ގޯސްވެފައި ވަނީ ދެކުނު ސޫދާންގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ އިތިއޮޕިއާއާ ބޯޑަރު ހިއްސާ ކުރާ ސަރަޙައްދެވެ.

ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބޭ ފިރިހެނުން ގޮސް، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު، އެ ޢާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނުން ގިނަ ފަހަރަށް މަރާލަނީއެވެ. ހަތިޔާރު އެޅި މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ އަންހެނުން، އެ މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރަންވެސް މަޖުބޫރު ކުރުވައެވެ.  

ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރޕަރސަން، ޔާސްމީން ސޫކާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރި ގުރޫޕުތަކުގެ އިތުރުން، އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންވެސް މި ޖަރީމާ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

މި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަނީ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތްތަކާއި، ހަމައެހެންމެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިންގެ މެމްބަރުން. އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔައިދީފައި އޮތީ، އެ މައްސަލައަށް ނިމުން ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތް ކަން.
ޔާސްމީން ސޫކާ؛ ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރޕަރސަން

ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބޭ ފިރިހެނުން ގޮސް، ވަގަށް ގެންގޮސްފައި ވާ ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފައެވެ. އެއީ ސޫދާންގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ހަތިޔާރު އެޅި މީހުންނަށް މާލީ ބަދަލެއް ދީގެންނެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފައިސާ ދީގެން މީހުން މިނިވަން ކުރުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކަމެއް ކަމުގެ އިންޒާރު، ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

އދގެ ގޮފިން ވަނީ، ދެކުނު ސޫދާންގެ ޝާރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ. ސޫދާންގައި މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށް، ތަންފީޒީ ބާރުތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށްޓަކައި ގެންނަން ޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް، ދެކުނު ސޫދާންގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މީ ޙަޤީޤަތް. ދެކުނު ސޫދާނުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއެއް ނުހިނގާ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަސީލަތްތައް މަދު، ފައިސާއެއް މުވައްޒަފުންނެއް ނެތް، ސަރަހައްދު ބައި ކުރެވިފަ ނެތް ތަނެއް. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުބަލާ މިނިވަން ކަމާއެކީ ކަންކަން ވަސީލަތްތަކެއް ނެތް. އަދި ޤައުމުގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުގަ، ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތަމްސީލީ ރަމްޒެއް ނުވެސް ނެތީ.
ކާރްލޯސް ކަސްޓްރެސާނާ؛ ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރ

ދެކުނު ސޫދާންގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިތުރުވެފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި، ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް، އަދިވެސް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ދެކުނު ސޫދާންގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ދެކުނު ސޫދާންއަކީ މެދުތެރޭ އެފްރިކާގެ އިރުމަތީގައި، ހުރިހާ ކޮޅަކުން ބެދިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދެކުނު ސޫދާން ވަށައިގެން ބޯޑަރު ހިއްސާ ކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކަކީ އިތިއޮޕިއާ، ސޫދާން، ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް، ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ، ޔުގާންޑާ އަދި ކެންޔާއެވެ. އަޅުވެތިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ދެކުނު ސޫދާނަށް މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ދަރަޖަ ލިބުނީ ޖުލައި 9، 2011 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް