ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:42
ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާފައި ނުވާތީ
ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާފައި ނުވާތީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ
ޖީ7ގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިފި
 
ރަޝިއާގެ ސީބޯން ކްރޫޑް އޮއިލް ގަންނަ އަގު ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 60 ޑޮލަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން، ރަޝިއާގެ ތެލަށް ޖީ7 ގެ ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރަޝިއާ އިން ހަނގުރާމައަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ގާބިލުކަން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ރަޝިއާގެ ސީބޯން ކްރޫޑް އޮއިލް ގަންނަ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 60 ޑޮލަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރަޝިއާ އިން ވަނީ އެ ނިންމުން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ހާލަތު ރަނގަޅަށް ވަޒަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އީޔޫ އާއި ޖީ7 ހިމެނޭހެން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން ރަޝިއާ އިން ޕެޓްރޯލިއަމް ޕްރޮޑަކްޓުތައް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަޝިއާގެ އިގްތިސާދު ފިއްތާލާ ރަޝިއާ އިން ހަނގުރާމައަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކުރުމަށް ބުރޫއެރުވުމެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުން ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމައިގެ ހަކަތަ ކުޑަކޮށް ނުލެވޭނެ ކަަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް، ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ތެލަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ލެވެލްގައި ވަރަށް ބަލިކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. ރަޝިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު އެލެކްޒެންޑަރ ނޮވަކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ މިނިވަން ވިޔަފާރިއަށް އަޅާފައިވާ ހުރަހެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މަނާކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމްއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެއީ ކޮންމެ ލެވެލްއެއްގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން މާކެޓު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް އެލެކްޒެންޑަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން ދެން ތެލާއި ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާނީ ވަކި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި ރަޝިއާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ގައުމުތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ތެލުގެ އުފެއްދުންތައް މަދުކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އަމަލުކުރާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އެލެކްޒެންޑަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
29%
0%
57%
0%
14%
ކޮމެންޓް
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:57
ޙަބީބު.
ރަޝިޔާ ބަލިކުރާނަމޭ ހިތާ ތިފަދަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކުން އެއްކަމެއްވެސް ހާސިލެއްނުވާނެ އަދި ޔޫކުރޭނު ޖެހޭނީ އާހިރު ހަމަރަޝިޔާ ފައިބުޑައް. ޥެއްޓެން މިކަންބަލަންތިބޭ😅