ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:45
އައިއެމްސީޓީސީ- މި ކޯލިޝަން ފުޅާވެ، މިހާރު މި ކޯލިޝަންގައި 40ށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރު ޤައުމުތައް ހިމެނޭ
އައިއެމްސީޓީސީ- މި ކޯލިޝަން ފުޅާވެ، މިހާރު މި ކޯލިޝަންގައި 40ށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރު ޤައުމުތައް ހިމެނޭ
އައިއެމްސީޓީސީ
އައިއެމްސީޓީސީ
އައިއެމްސީޓީސީ- ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޯލިޝަން
 
އައިއެމްސީޓީސީން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްސަ ސިމްޕޯޒިއަމްއެއް ބާއްވާފައި
 
ސިމްޕޯޒިއަމްގައި މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޑެލިގޭޓުންނާއި، މީޑިއާ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 
އައިއެމްސީޓީސީގެ ހެޑްކުއާޓަރސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވަނީ ސައުދީގެ ރިޔާދުގައި

އިސްލާމިކް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން (އައިއެމްސީޓީސީ) އަކީ ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިއްތިހާދެކެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ސައުދީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މި އިއްތިހާދު އިއުލާނު ކުރެއްވިއިރު، 34 ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވުނު މި ކޯލިޝަން ފުޅާވެ، މިހާރު މި ކޯލިޝަންގައި 40ށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރު ޤައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ކޯލިޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

އައިއެމްސީޓީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކީ މޭޖަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ބިން ސައީދު އަލްމުޣައިދީއެވެ.

އައިއެމްސީޓީސީގެ ހެޑްކުއާޓަރސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވަނީ ސައުދީގެ ރިޔާދުގައެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އައިއެމްސީޓީސީން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްސަ ސިމްޕޯޒިއަމްއެއް ބާއްވާފައެވެ.

އައިއެމްސީޓީސީގެ ހެޑްކުއާޓަރސް - ރާއްޖެއެމްވީ

މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޑެލިގޭޓުންނާއި، މީޑިއާ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އިސްލާމިކް ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އައިބީޔޫ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ އަމްރު އަލް ލަައިތީއާއި، ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިއެރާ ލިއޯންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މުޙައްމަދު ރަޙުމާން ސްވަރޭއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސިމްޕޯޒިއަމް މޮޑެރޭޓް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސައުދީއަރަބިއާގެ ޝޫރާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ޑރ ފައިޒް އަލް ޝެހްރީއެވެ.

އައިއެމްސީޓީސީން ބޭއްވި ސިމްޕޯޒިއަމް - ރާއްޖެއެމްވީ

މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޑރ ޒަކަރިއްޔާ ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާތަކަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި އެކަން ކުރާ މީހުންގެ ބާރު ދައްކުވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒަރިއްޔާއެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެކަންކަމާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތައް މީޑިއާތަކުން ގެންނައިރުވެސް، ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަން ޑރ ޒަކަރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވީ، ޓެރަރިސްޓުން އެމީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ފެތުރުމަށްޓަކައިވެސް މީޑިއާގެ ބޭނުން ހިފާ ކަމަށެވެ.

އައިއެމްސީޓީސީގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ 4 ސިފައިންވެސް މަރުކަޒުވެގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، މިއީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި މަރުކަޒުވެގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ޓީމުވެސް މެއެވެ. ހަަތަރު ޑޮމެއިންއަކަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައިޑިއޮލޮޖީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ އަދި މިލިޓަރީ ޑޮމެއިންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް