ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 15:00
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް
ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެހީގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުނެގުމަށް ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
 
ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަކީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔާތްކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް

ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެހީގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުނެގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަމަނާ މިފަދައިން އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައެވެ.

Advertisement

ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަކީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔާތްކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވާއިރު އެކަމަނާ ވަނީ ވީވަރަކުން ޝާމިލް ވެއްޓެއްގައި ކަންކަން ރާވަ ހިންގުމަށް ވެސް އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ނުކުޅުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ގިންތި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެކި މީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅުދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީ ތަފާތުވާ އިރު ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ގިންތި ކުރުމަކީ އެފަދަ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއްކަން ފަޒްނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީ އަކީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ އާމްދަނީ އެއްކަަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ދިމާވި ކަމެއް މިއީ އެއްދުވަހު މީހަކު އައިސް މި ބުނަނީ ތިމަންނަގެ ހުންނަނީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެކޭ. މީތި އެބަ ޖެހެއޭ ބޮޑުކުރަން. އަހަރުމެން އެންމެން ދިރިއުޅެނީ މި ލާރިންނޭ. ދެން ވަރަށް ދެރަވި. އޭގެ ބޭނުން އެގޮތަށް ހިފައިގެން ނުވާނެ. އެ ވާން ޖެހޭނީ އޭނަގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗަކަށް.
ފަޒްނާ އަހުމަދު

ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށް ފަޒްނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތެއް ނެތް އައިލާ އެއް މަދުން ނޫނީ ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ، އެކި ފަރާތްތަަކަށް ދިމާވާ ނުކުޅުދުންތެރިކަމަކީ ތަފާތު ނުކުޅުންތެރިކަމެއްކަން ގަބޫލުކޮށް އެ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނުކުޅުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ދަނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ރޯލެއް ކަމަށާއި، ވީވަރަކުން ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާއްމު ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް އެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭ ގޮތަށް ނުބަހައްޓާނަމަ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާނެ ކަމަށް ފަޒްނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން އެކި އިދާރާތަކުގެ މަސްޢޫލިއްތަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިރު މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީކަމަށް ވުމާއި އެކު އެ ވުޒާރާގެ ދަށުން ކަންކަން ބަލަހައްޓާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސާލަކަށް ޖެންޑަރ އަކީ ބެލެނިވެރި ފަރާތް. އެހެންވީމަ ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިން އެ ފަރާތަށް އަދާކުރެވިދާނެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ވެކްސިނޭޝަން އާއި އަރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން، ސްކޫލް ހެލްތް ސަރ ފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭނެ. އަދި އެންޖީއޯ ފަދަ ތަންތަނަށް އެކަމުގައި އެހީތެރިވެވޭނެ
މެޑަމް ފަޒްނާ

މީގެ އިތުރުން މަގުތައް ހެދުން ފަދަ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އިރު ވެސް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާ ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފެރީ އާއި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އިރު އެފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދީފައިވުމަކީ މަރުޚަބާ ކިޔާ ކަމެއް ކަަމަށް ވެސް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގިނަ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި، ތަފާތު ހަފްލާތަކާއި ޖަލްސާތައް ބާއްވާ އިރު ސައިން ލެންގުއޭޖް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް