ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 22:07
ކާންޔޭ ވެސްޓް
ކާންޔޭ ވެސްޓް
ޓްވިޓަރ
ކާންޔޭ ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑްކުރުން
އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށް ބުނެ، ރެޕަރ ކާންޔޭ ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
 
ކާންޔޭ ދަނީ ފަހަކަށް އައިސް އެޑޮލްފް ހިޓްލަރ އާއި އެ ނޫނަސް އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލި ބައެއް މީހުންނާއި، އެފަދަ ފިކުރުތަކާއި، އެ ފިކުރުތަކަށް ތާއީދުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދުކޮށްފައި

އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށް ބުނެ، ރެޕަރ ކާންޔޭ ވެސްޓް ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ މުޖުތަމައުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ނުގުޅޭ ޓްވީޓް ތަަކެއް ކުރުމުން އޭނާ ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު ސަސްޕެންޝަން އުވާލިތާ ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ޔޭގެ ނަމުން މިހާރު ނަން ދީފައިވާ ކާންޔޭ ވަނީ ޔަހޫދީން ގެ ރަމްޒް ކަމަށްވާ ހަ ފިޔަލީ ތަރި އާއި އިތުރު ނިޝާންތައް ފެންނަ ޓްވީޓުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އަދި ޓްވިޓަރގައި މީހަކު ވަނީ ކާންޔޭގެ ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް ޓްވިޓަރގެ އާ ވެރިއާ އީލޯން މަސްކެގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ. ކާންޔޭ ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ، އީލޯން މަސްކް ވަނީ ޓްވިޓަރގައި ކާންޔޭގެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭނާ ދަނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދެމުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކާންޔޭ ދަނީ ފަހަކަށް އައިސް އެޑޮލްފް ހިޓްލަރ އާއި އެ ނޫނަސް އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލި ބައެއް މީހުންނާއި، އެފަދަ ފިކުރުތަކާއި، އެ ފިކުރުތަކަށް ތާއީދުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް