ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:31
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް ބުނަނީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށް
 
ފްލިކް ބުނީ ކޮސްޓަރިކާ ކަހަލަ ޑިފެންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އުނދަގޫވާނެކަމަށް

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި އޭނާ އަށް އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށް ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފިއެވެ.

ފްލިކް މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ކޮސްޓަރިކާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޖަރުމަނު ވަނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަޕާން އަތުން ބަލިވެފައެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ވަނީ ސްޕެއިންނާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ފްލިކް ބުނީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތްކަން ޔަގީން ކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަރުމަނާއެކު 2024 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އޭނާ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖަރުމަނުން ބޭނުންވަނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ނުކުމެ، އެ މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރުމަށްފަހު، މިހާރު ޓީމުގައި އޮތް ޕްރެޝަރު ނައްތާލަން ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ ކޮސްޓަރިކާ ކަހަލަ ޑިފެންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އުނދަގޫވާނެކަން ވެސް އޭނާ އަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޮސްޓަރިކާ މެޗުގައި ވެސް ޖެހޭނީ ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ކުޅުން ދައްކަން ކަމަށެވެ.

ފްލިކް ބުނީ ކޮސްޓަރިކާ ކޮޅަށް އަށް ލަނޑު ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެ ޓީމަށް ކުރެވޭ ބޭއިހުތިރާމެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އުފާވާނެ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ އެ ގޮތް ކަމަށް ވެސް ފްލިކް ބުންޏެވެ. ފްލިކް ބުނީ ގްރޫޕްގައި ދެން ކުޅެވޭ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަކީ ވެސް މުހިންމު އެއްޗަކަށްވުމުން، ޖަރުމަނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެން މޮޅިވެއްޖެ ނަމަ އުފާވާނެ، އަހަރަމެންގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އެއީ. ގްރޫޕްގައި ދެން ކުޅެވޭ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ، އެހެންވެ އަހަރަމެން އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެން. ކުުންތެރިންނަށް އެކަން އަންގައިދިނިން.
ހަންސީ ފްލިކް / ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ފްލިކް ބުނީ ދެން ކުރިއަށް ބުރަށް ކޮލިފައިވުމަކީ ޖަރުމަނުގެ އަމިއްލަ އަތް މަތީގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ނަތީޖާ ގޯސްވުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މެޗުގެ ކަންކަން ދިޔައީ ޕްލޭން ކުރި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ވެސް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު އޭނާ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުމަކީ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި، ގަދަ 16 ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ވެސް ޖަރުމަނުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ފްލިކް ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗު ޖަރުމަނުން ކުޅޭނީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ތިބީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކަންކަން ވާނެ ގޮތެއް ބަލަން ޖެހޭނީ އެ މެޗަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ފްލިކް ބުނީ އޭނާ އަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖަޕާން މެޗަށްފަހު ވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، މަގާމާއި މަސައްކަތުގައި އުޅެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފްލިކް ބުނީ ޓީމަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ރޫހު ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ޖަރުމަނާއި ކޮސްޓަރިކާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް