ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 19:45
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުން
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުން
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެ މެންބަރުން އައްޔަންކޮށްފި
 
ކޯޕަރޭޝަންއަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ނަޖީލް އަޙްމަދު އާއި މަރިޔަމް ނާޡިމާ

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެ މެންބަރުން އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓަައިޒޭޝަން ބޯޑުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންއަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ މއ. އަކިރިފުށި ދެކުނުބައި ނަޖީލް އަޙްމަދު އާއި، މއ.އެރިޒޯނާ މަރިޔަމް ނާޡިމާއެވެ.

Advertisement

މި ދެ ބޭފުޅުން މަޤާމަށް އައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓަައިޒޭޝަން ބޯޑު(ޕީސީބީ)ގެ ރައީސް އާޞިމް މުޙައްމަދުއެވެ.

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުނ - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު

ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވި މަރިޔަމް ނާޒިމާ މިހާރު އަދާކުރައްވަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމެވެ. މަރިޔަމް ނާޒިމާ އޭގެ ކުރިން ވަނީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. ނާޒިމާ ވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި ބެޗެލަރސް އޮފް ކޮމާސް އިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޙާސިލްކުރައްވާފަ އެވެ. ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑަށް ނާޒިމާ އައްޔަންކުރެއްވީ އެ ބޯޑުގައި ކުރިން ހުންނެވި ރިޔާޟް މަންޞޫރުގެ ބަދަލުގައެވެ.

ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވި ނަޖީލް އަޙްމަދުއަކީ އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ނަޖީލް އަޙުމަދު ދަނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް