ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 14:12
އީދު ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުން
އީދު ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީ
ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތަށް މުއްދަތު ދޭންޖެހޭތީ އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
 
ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާކުރަން 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޝަރީއަތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ

ޖަނަވަރީ މަގާއި މަޖީދީ މަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި މެއި 2 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ، ދިފާއުން، ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން، ހުށަހަޅާފައިވާތީ، ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން، އެ ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާކުރަން 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޝަރީއަތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ދިފާއުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން އެ ހުށަހެޅުން ދިރާސާކުރުމަށް ދައުލަތަށް 5 ދުވަސް ދޭންޖެހޭތީ ކޯޓުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ސ ހުޅުދޫ ނާދީ މުނާޒު ޖައުފަރާއި، ގއ މާމެންދޫ ގުލޭނޫރަންމާގޭ އަޙުމަދު ރަބީއުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި މުނާޒު ޖައުފަރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެެ. 

އަޙުމަދު ރަބީއުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނާނީ 7 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، 7 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެ ދައުވާތަކުގ ގުޅޭ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިއެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއުން ވަނީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތައް ރިމާންޑް ޖަލަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއަށް ސިޓީވެސް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައިވެސް ދިފާއީ ވަކީލު ޝަޒްމީ އަހުމަދު ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކަރެކްޝަންސްއިން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން އަނެއްކާވެސް ސިޓީއެއް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް މި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރެއްވެސް ނެރުއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ލޫތު އަހުމަދު އާސިފް، މައުސޫމު މުޙައްމަދު ދީދީ އަދި އަހުމަދު ސާތިއުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހަނިއްކައެއްވާގޮތަށް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ޙަސަން ޒިޔާން އިބްރާހިމްއާއި، އަހުމަދު ސިމްހާޒްގެ އިތުރުން، އަހުމަދު ނާޒިހުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.  

މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެެ. އަދި މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނާނީ 7 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ސޮފްވަތު ޙަބީބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް