ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 16:56
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވޭލްސް އަކީ ވަރުގަދަ ބައެއް، ތައްޔާރުވާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް: ސައުތުގޭޓް
 
ކުރިން ދެ މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމާއެކު ސައުތުގޭޓް ޓީމުގެ ކުުންތެރިންނަށް އިތުބާރު ކުރޭ

ވޭލްސް އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ވެސް ނިކުންނާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށް އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފިއެވެ.

ސައުތުގޭޓް މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ބީގެ ފަހު މެޗުގައި ވޭލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ވޭލްސްއަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ފަޚުރުވެރި ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވޭލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ވެސް ކުރިން ދެ މެޗަށް ތައްޔާރުވީ ގޮތަށް ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ. ސައުތުގޭޓް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ވޭލްސް ގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ކުލަބު ލެވެލްގައި ވެސް ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅޭ، އަދި ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ވޭލްސް ޓީމު މިހާރު އޮންނާނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫޙެއްގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ ވޭލްސް ޓީމުގެ ކުޅުން ބައްޓަން ކުރަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކަމަށާއި، ކޮލިފައިންގައި އެމީހުންގެ ނަތީޖާ ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ހުރިހާ ކަންކަމަށްވުރެ އިންގްލެންޑުން އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ކުޅުމަށް ކަަމަށާއި، މެޗުގައި އެ މީހުންގެ ގޭމް ކުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މެޗުގައި އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ފެންނާނެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ މެޗުން މޮޅުވާން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގައި ކޭން ކުޅޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ މިހާރު ކޭން ހުރީ ފިޓުކޮށް ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގައި ވެސް ކޭން ވަނީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގައި ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެމީހުންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކާނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރާ ކަމަށެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ ކުރިން ދެ މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމާއެކު އޭނާ ޓީމުގެ ކުުންތެރިންނަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އިންގްލެންޑާއި ވޭލްސް ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ފަށާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް