ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 16:29
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ނައިބް ރައީސް ނެރެދެއްވަނީ
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ނައިބް ރައީސް ނެރެދެއްވަނީ
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭން
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭންގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތާއި ސާސްތުރަ މަޖައްލާގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ލަވަ ލޯންޗްކޮށްފި
 
ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ސީރީޒްއަކީ 6 އަހަރުން މަތީގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސީރީޒްއެއް

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭންގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތާއި ސާސްތުރަ މަޖައްލާގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ލަވަ ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ.

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭންގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތާއި ސާސްތުރަ މަޖައްލާގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ލަވަ ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

“ގެވެށި ގުޅުން” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި އުފެއްދުންތައް އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ،  މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ޔުމްނާ މައުމޫން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޖީހާން މަޙުމޫދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިފްތިތާހް ކުރެވުނު މަޖައްލާގެ އޯޑިއޯ ވަރޝަންއަކީ 2022 ފެބުރުވަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކުރި “ސާސްތުރަ” މަޖައްލާގެ އޯޑިއޯ ވަރޝަންއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ސީރީޒްއަކީ 6 އަހަރުން މަތީގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ. މި ސީރީޒްގައި ޖުމްލަ 6 ފޮތް ހިމެނެއެވެ. މި ވާހަކަފޮތް ސީރީޒްއަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް އެސްކޫލެއްގެ އާބަދީގެ ނިސްބަތުން ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތްތަކެކެވެ. އަދި މިއަދު ލޯންޗްކުރެވުނު ވީޑިއޯ ލަވައަކީ ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލަވައެކެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ “ގެވެށި ގުޅުން” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް