ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 15:14
ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޑިޓް އޮފީސް އޮޑިޓްކުރުން
އޮޑިޓް އޮފީސް އޮޑިޓްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ބީލަށް ހުށަހެޅުމަށް، 11 ޑިސެމްބަރު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 23:59ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްކުރާނެ އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްކުރުމަށް، އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގައި ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް އެންޓިޓީ އޮޑިޓަރސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފަރމްއެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ވީމާ އެފަރާތްތަކުން ބީލަށް ހުށަހެޅުމަށް 11 ޑިސެމްބަރު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 23:59ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 12 ޑިސެމްބަރުގެ 11 ޖަހާއިރުއެވެ. ބީލަށް ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނީ 26 ޑިސެމްބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11 ޖަހާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ އޮފީހެއް ކަމުން، އެ އޮފީސް އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮޑިޓް ފަރމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންނެވެ. އަދި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަކީވެސް، ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ޚިލާފަށް، އޮޑިޓް އޮފީހުން އެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް