ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 17:33
މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރިކަވަރީ: މިމަހު 7.5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
މިހާތަނަށް 2 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އިންޑިއާއިން އައިސްފައިވޭ
 
2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 109،317 ފަތުރުވެރިން
 
މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 111،813 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް މިމަހު 7.5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 އިން 23 އަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 111،813 (އެއްލައްކަ އެގާރަހާސް އަށްސަތޭކަ ތޭރަ) ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ ފާއިތުވި ދެ އަހަރު އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން އައި މިންވަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 109،317 (އެއްލައްކަ ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ސަތާރަ) ފަތުރުވެރިންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 25،288 (ފަންސަވީސްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ އަށް) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 103،981 (އެއްލައްކަ ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް) ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިމިވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،456،170 (އެއް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސް ހަހާސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ) ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 29.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1،122،245 (އެއް މިލިއަން އެއްލައްކަ ބާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ފަހެއް) ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއީ 2.8 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 1،497،599 (އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ފައްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިއަހަރު އެވަރޭޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،453 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އާދެއެވެ. އަދި 8 ދުވަހު މަޑުކުރެއެވެ.

އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދަނީ އިންޑިއާ މާކެޓުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިގޮތުން އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ މާކެޓުން 203،812 (ދެލައްކަ ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ބާރަ) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރަޝިއާ މާކެޓުންނެވެ. އެ މާކެޓުން މިހާތަނަށް 178،934 (އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު) ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނޭއިރު މިހާތަނަށް އެ މާކެޓުން 158،855 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަހެއް) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މި މާކެޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްޕެއިން، ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ސްވިޒަރލޭންޑް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިވަގުތު 1،197 އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ހާމަވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 166 ރިސޯޓާއި، 874 ހޮޓާ އަދި ގެސްޓްހައުސްގެ އިތުރުން 157 ސަފާރީއެވެ. މި ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖުމްލަ 59،351 އެނދުގެ ޖާގަ ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް