ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 13:05
އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް
އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް
އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް
180 ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ފޮނި އުންމީދެއްގައި
 
ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާކުރަނީ އަންހެނުން
 
މިހާރު އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ފިހާރަ ގާއިމްކޮށްފައިވޭ

މިހާރު އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ 180 ސަޕްލަޔަރުން އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްއާ މެދު ކުރާ އުންމީދުތައް ފޮނި ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާ އެމްބަސީ އިން އިސްނަގައިގެން ހުކުރު ދުވަހު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި "ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފެސްޓިވަލްގައި" އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޯލެއް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެތަނުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި ސަގާފަތާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ތަކެތި ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރު ޝަހުމް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ފިހާރަ ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އުފެއްދުންތައް މާލެއިން ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް އިން ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގައި ވިއްކާ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތަ އެއް ހިއްސާކުރަނީ އަންހެނުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކެވެ.

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް އިން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދީފައިވަނީ ދިވެހި އަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރި އެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ވިއްކަން ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 30 އިންސައްތަ ރާއްޖޭގެ އޮތެންޓިސިޓީ އޮންނަ އުފެއްދުންތަކަށް އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ފިހާރައަށް އުފެއްދުންތައް ލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ވަރަކުން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދެމުންދާ ކަމަށް ބީސީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ ފިހާރަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ހުޅުވާފައިވާއިރު، އޭގެ ފަހުން އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވީ ނޮވެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުން ދިވެހިންނަށް ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް