ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:49
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަންއަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެއާޕޯޓުގެ އިންތިޒާމްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް
 
މިއަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ހަފުތާގައި ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނޭ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަން އަށް އިދާރާތަކުން އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށް ކަމަށާއި ޕީކް ސީޒަން އަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެއާޕޯޓުގެ އިންތިޒާމްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަންއަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ޕީކް ސީޒަންއާ ދިމާކޮށް އެއާޕޯޓުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިމިގްރޭޝަންގެ ކައުންޓަރުތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑިޕާޗަރގައި މިވަގުތު ހުރި 11 ކައުންޓަރުގެ އިތުރުން 7 ކައުންޓަރު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެރައިވަލްގައި 14 ކައުންޓަރު ހުރި އިރު 12 ކައުންޓަރު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި ވަނީ އެއާޕޯޓާއި އިމިގްރޭޝަނުން ޕީކް ސީޒަންގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

80 ޓުއަރިސްޓް ކައުންޓަރު އައު ކައުންޓަރުތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފަސިންޖަރުންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ކަަމަށް ވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ޕީކް ސީޒަންގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް އިތުރު ބައެއް އިންތިޒާމްތައް ވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ހަފުތާގައި ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރު އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު 7.5 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި މި އަހަރު ނިމެން އަދި 38 ވަރަކަށް ދުވަސް އޮތްއިރު 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ހަފުތާގައި ހާސިލުވާނެ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް