ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:29
މީސްލްސް ވެކްސިން
މީސްލްސް ވެކްސިން
ރޮއިޓާސް
މީސްލްސް ފެތުރެން ފަށާފާނެ
ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކްއަށްފަހު ހިމަބިހި ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެން ފަށާފާނެ، އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ބޭނުންވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
 
އިންޑިޔާގެ މުމްބާއީގައި މީސްލް ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުންދާކަމަށް ޚަބަރުލިބޭ

ކޮވިޑް19 ޕެންޑަމިކްއަށްފަހު މީސްލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި މުޅިދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމުގައި ޑަބްލިއު އެޗްއޯ އަދި އެމެރިކާގެ ސީޑީސީން ބުނެފިއެވެ. އެ ދެ އިދާރާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، މިހެން ވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބަކީ ކޮވިޑް 19ށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ ތެރޭން، އެހެން ބަލިތަކަށް ދެވޭ ވެކްސިންތަކުގެ ކަވަރޭޖް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، އަދި ސަރވެލަންސްގެ ކަންތައްވެސް މުޅިންހެން ހުއްޓިފައިވާތީއެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ، އެހެން ނަމަވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމުން ބަލިން ދިފާއުކޮށްދޭ ބައްޔެކެވެ. ނަމަވެސް ހިމަބިހި އާންމުންތެރޭ ފެތުރިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި 95 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެވިފައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ.

ޑަބްލިއު އެޗްއޯ އަދި ސީޑީސީން ގުޅިގެން ނެރުނު ރިޕޯޓެއް ބުނާގޮތުން، ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން 2021ވަނަ އަހަރު 40 މިލިއަނެއްހާ ކުޑަކުދިންނަށް މި ވެކްސިން ނުދެވި ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހިމަބިހީގެ ކޭސްތައް މާބޮޑަށް ފެތިރެމުން ގޮސްފައި ނުވިނަމަވެސް، މިއީ އެފަދަ ނުރައްކަލަކާދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު ކަމުގައި، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މީސްލްސްއާބެހޭ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ ޕެޓްރިކް އޮކޮނަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިވަގުތު އަހަރެމެންނަށް މި ތިބެވެނީ ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގެ މެދުގައި ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ ބޮޑުޕެންޑަމިކެއްގެ ދަރަޖައަށް ނުދަނީސް އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއަޅައި، ހައްލު ހޯދުންވާނީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޚަބަރުލިބޭގޮތުގައި، އިންޑިޔާގެ މުމްބާއީގައި ހިމަބިހި ފެތުރެން ފަށާފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ އިދާރާތަކުން އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފަށައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، ފާއިތުވި މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މި ބަލި ޖެހިގެން މުމްބާއީން 12 ކުދިން މަރުވެފައި ވެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ފައިނޭންޝަލް ކެޕިޓަލް، މުމްބާއީގައި ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ނޮވެމްބަރ 24 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 252 ކޭސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔަކަށް ވާއިރު، ހިމަބިހި ޖެހުމުން މުޅިގައިގައި ރަތް ކުލައިގައި ހުންނަ ކުދި ބިހިތަކެއް ނަގައެވެ. ހިމަބިހި އެންމެ ފަސޭހައިން ޖެހެނީ އުމުރުން 9 މަހާ 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންނަށެވެ.

މުމްބާއީގައި އެއްފަހަރާ 252 ހިމަބިހީގެ ކޭސް ފެނުން މިއީ އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ސީރިއަސް އަދަދެއްކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު މުމްބާއީގައި ރިޕޯޓް ކުރެވުނީ މީގެ 25 ކޭސްއަށް ވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވަނީ 9 ކޭހެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 233 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

މުމްބާއީގައި މިހާރު ވަނީ މީސްލްސް ފެތުރޭ ހަތް ސަރަހައްދެއް ފާހަގަކޮށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް