ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:18
ރައިސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައިސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަނީ
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެފަރާތްތައް ގިންތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 
އަންނަ އަހަރު މި އެލަވަންސް ބޮޑުކުރާނެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް އަންނަ އަހަރު ބޮޑުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ދެމުންދާ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެ ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުމާއި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އެމީހުން ގިންތިކުރުމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އަމިއްލައަށް ނޫޅެވޭ މީހުންނާއި، އަމިއްލައަށް އުޅެވޭ މީހުންނާއި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭ މީހުން ގިންތިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ގިންތިކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް އަދި ދިރާސާތަކެއް ކުރާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހުންނަށް މިހާރު ދެމުންދާ އެލަވަންސަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދެވޭނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަންނާނީ ކިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ އެލަވަންސަކީ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ދެމުންދާ އެލަވަންސް ކުޑަކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަމުގައި އެމީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރުވާއާއި، އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހޯދުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކު، މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔުމަކީ އެކަމަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެކަމެއް ކަމަށް އެމީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެންސްޕާއިން ބުނިގޮތުގައި އޭރު އެ އިދާރާއިން ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި "ޑިސްއެބިލިޓީ ސިވިއަރނެސް"އަށް ބަލައި، ދެވޭ އެލަވަންސް މުރާޖައާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއެކު ފަށާފައެވެ.     

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
40%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް