ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:21
އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިން ދިފާޢު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އަނިޔާވެރިކަމާ ދިމާއަށް ދުނިޔޭގެ މިޞްރާބު ބަދަލުވެދާނެ: އެމެރިކާ
 
ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރައިންގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ޗައިނާއަށް އިޝާރާތްތަކެއް ކުރައްވާ، ވަށްބަހުން ޖައްސަވާފައިވޭ
 
އޮސްޓިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދެއްވާފަ

ޔޫކްރައިންގެ މުސްތަޤުބަލު ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކާ އެ ޤައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެއިލްވުމަކީ، ޚުދުމުޚުތާރު އަނިޔާވެރި ވެރިކަމާއި ހަމަނުޖެހުމާއި ޔަޤީންކަން ގެއްލިފައިވާ މިޞްރާބަކަށް ދުނިޔޭގެ ހުންގާނެ އަނބުރުވާލަފާނެ ކަމެއް ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޑޭވިޑް ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކެނެޑާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ސެކިއުރިޓީ ފޯރަމެއްގައި މި މޭރުމުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން އޮސްޓިން ވަނީ، ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމައާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢު ގުޅޭ ގޮތްތައް ކިޔާ ދެއްވާފައެވެ. މިއީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ، 9 މަހެއްހާ ދިގުލާފައިވާ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެނން މިހާތަނަށް އޮސްޓިން ދެއްވި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތަޤުރީރުވެސްމެއެވެ.

އޮސްޓިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ނޭޓޯއަކީ ދިފާޢީ އިއްތިހާދެއް. ނޭޓޯއަކުން ނޫޅޭ ރަޝިއާއާ ކުރިމަތިލާކަށް. ނޭޓޯއަކީ ރަޝިއާއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ނޫން. ނަމަނަމަ ގޯހެއް ނުހަދާތި. ޕޫޓިންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަކަށް އަހަރަމެންނެއް ނުވެއްދޭނެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ދިފާޢަށް ޔޫކްރައިނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި އަހަރަމެން ދެމި ތިބޭނަން. ނޭޓޯއިން ދިފާޢު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް، ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނަން.
ޑޭވިޑް ލޮއިޑް އޮސްޓިން؛ އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ ހަތުރުވެރި 2 ޤައުމުގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ އެންމެ އިސްލީޑަރުން ބައްދަލު ކުރެއްވިތާ 1 ދުވަސް ފަހުން ދެއްވި މި ތަޤުރީރުގައި އޮސްޓިން ވަނީ، ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރައިންގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ޗައިނާއަށް އިޝާރާތްތަކެއް ކުރައްވާ، ވަށްބަހުން ޖައްސަވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ސަރަޙައްދުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަމަށް ޗައިނާއިން ތަކުރާރުކޮށް ވަކާލާތު ކުރަމުން ޓައިވާން ސަރަޙައްދުން، ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދާ ކަން، އޮސްޓިން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއީ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށްވެސް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންއަށް އަރައިގަނެގެން އުފެދުނު ރާޅުބާނިތައް މިހާރު ވަނީ ވިލާތު ބައްރުންވެސް ބޭރަށް ފޯރާފަ. މިނިވަން، އަދި ހަމަޖެހިފައި ވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އަހަރަމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް، އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައި ޗައިނާއިން ދަނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރަމުން. ރަޝިއާ ސަރުކާރު ގޮތަށް، ޗައިނާ ސަރުކާރުންވެސް ދަނީ ބާރުވެރިކަމަކީ ގަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން. މައްސަލަތަކަށް އޮތް ހައްލަކީ ގަދަ ބަދަވިކަމާއި ބާރުވެރިކަން ދެއްކުން ކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން. މިނިވަންކަމުގެ މައްޗަށް، ޚުދުމުޚުތާރުކަން އިސް ކުރަމުން. ރައީސް ޝީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާ، ރައީސް ބައިޑަން ވިދާޅުވި ފަދައިން، ފިނި ހަނގުރާމައެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އެކަމަކު، ޗައިނާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ގޮންޖެހުންތަކަށް އަހަރަމެން މި ތިބެނީ ވަރަށް ސަމާލުވެ.
ޑޭވިޑް ލޮއިޑް އޮސްޓިން؛ އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު

އަމިއްލަ ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމެއް އޮންނަ ޓައިވާންއާއި ދާދި ކައިރީގައި ޗައިނާއިން އަސްކަރީ ހަނގުރާމައެއްގެ ކުޅިގޮނޑި ފަތުރާލި ފަހުން، ޓައިވާން ސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ ގަދަވެއެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ހައުސް ސްޕީކަރ ނޭންސީ ޕެލޯސީ، ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރާއެކު، އެ ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ ވަކިން ގަދަވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް