ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 02:04
"ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް ވޯކްޝޮޕް" ގެ ތެރެއިން
"ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް ވޯކްޝޮޕް" ގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްސީ
ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް
އެމްއެމްސީއާއި ބީއެމްއެލް ގުޅިގެން "ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް ވޯކްޝޮޕް" ބާއްވައިފި
 
ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ ހަބަރުތައް ރިޕޯޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިން
 
މި ވޯކްޝޮޕްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް "ފައިނޭންޝަލް ޖަރނަލިޒަމް ވޯކްޝޮޕް" ބާއްވައިފިއެވެ.

މަންހަޓާން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްސްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ވޯކްސޮޕަކީ ނޫސްވެރިންނަށް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ ހަބަރުތައް ރިޕޯޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށްދިޔަ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.

ފަސް ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ބިޒްނަސް އެންޑް ބޭންކިންގ ޕްރޮޑަކްޓް، ރީޓެއިލް ޑިޖިޓަލް ސާރވިސަސް، ޕްރިވެންޝަން އޮފް މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ، ފައިނޭންޝިއަލް ޖަރނަލިޒަމް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަދި އެވެއާނެސް އޮން ސްކޭމް އެންޑް ފްރޯޑްސް އެވެ.

މި ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ހެޑް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް އެސްއެމްއީ ބޭންކިންގ އަލީ ފާރިސް ހަލީލް، ހެޑް އޮފް ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ އެންޑް ކާޑްސް ބަދުރުއްދީން ޙަސަން، ކޮމްޕްލިއަންސް މެނޭޖަރު އަލީ ޒައިދު މުޙައްމަދު އަދި ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު ޝަމްހީދު އަލީގެ އިތުރުން ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރު މެނޭޖަރު މުޙައްމަދު ހަމީމްއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި އުސޫލެއް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ، ފުނިފުންޏަށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލު!
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވޯޓު ދެއްވީމަ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑު ސާފުވެއްޖެ: ޔައުޤޫބް
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުމަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް - އެމްޖީއޭ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިސާ ނޮމިނޭޓު ވެއްޖެ
މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ