ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:07
"ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022"  ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
"ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުން
ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދާދޭން ފަސޭހަ މަގެއް ހޯދާދެވިއްޖެ ނަމަ ކާމިޔާބުވާނެ: މަހްލޫފް
 
މިނިސްޓަރ ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެ އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައި
 
މި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 35 ސްޓޯލެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދާދޭން ފަސޭހަ މަގެއް ހޯދާދެވިއްޖެ ނަމަ ކާމިޔާބުވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ބުނެދިނުމަށާއި، ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޒުވާނުންނަށް އެނގޭނެ ގޮތެއް ހޯދާދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށާއި މި އެކްސްޕޯ އަކީ އެކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި އެކްސްޕޯގައި، ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ޓިވެޓް ސެންޓަރުތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ކަމާގުޅުންހުރި ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުން ވެސް ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްކީމްގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 35 ސްޓޯލެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 18 އަދި 19 މި ދެދުވަހުގެ ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8 އިން 12 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ. މި އެކްސްޕޯއަށް ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް