ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 16:29
އެމްއެޗް-17 ވައްޓާލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތު އަމާޒުވި ރަޝިއާގެ އޯލެގް ޕުލަޓޯފް ވަނީ، ހުރިހާ ދަޢުވާއަކުން ބަރީއްއަވެފައި
އެމްއެޗް-17 ޙާދިސާ
އެމްއެޗް-17ގައި މަރުވި 298 މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެތަ؟
 
އެމްއެޗް-17 ވައްޓާލަން ބޭނުން ކުރި، ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ބަކް މިސައިލް ސިސްޓަމް ޔޫކްރެއިންއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީވިކަން، 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ސާބިތުކޮށްފައި
 
އެމްއެޗް-17 އިން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ 298 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިޔައީ ޔޫކްރެއިންގެ ފަސްގަނޑުގައި ރަޝިއާއިން ގެންގުޅޭ ރުޅިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ އާއިލާތަކުން ބުނޭ

ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް 2014 ވަނަ އަހަރު ވައްޓާލި މެލޭޝިއާ އެއަރލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް-17 އިން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން އުފުލަމުން ދިޔަ ވޭނަށް، ހިސާބެއްގެ ތަސައްލީއެއް ލިބިފައި ވާ ކަމަށް އެ ޢާއިލާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި ހުރިހާ އެންމެންގެ ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ އެ ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ ބަލަމުން ދިޔަ ނެދަރލަންޑްސްގެ ފަނޑިޔާރުން، ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ، ރަޝިއާގެ 2 ފިރިހެނަކާއި ޔޫކްރައިންގެ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ޣައިރު ޚާޒިރުގައި ޝަރިއަތް ހިންގާ، އެމީހުންގެ މައްޗަށް، ގަސްތުގައި މީހުން މެރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް، ޢުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

އެމްއެޗް-17ގައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ޢުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ މަންމަ، މެރީން އޯބްރަޔަން ބުނީ، ޙަޤީޤަތް އޮތީ ހާމައަށް ކަމަށާ، މިހާރު ހިސާބެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ.

މަށަށް ހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ. މި އިޖުރާޢަތަށް ނިމުން އައި ކަހަލަ އިޙްސާސެއް ކުރެވެނީ. އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް އެއީ. ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެކަން ކުރިއަށް ދިޔައީ. ހެކިތައްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރީ. އަހަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކު އަހަން، ޙަޤީޤަތް މިހާރު އެ އޮތީ ހާމައަށް، ފާޅުގަ.
މެރީން އޯބްރަޔަން؛ އެމްއެޗް-17ގައި މަރުވި ޒުވާނެއްގެ މަންމަ

މެރީން އޯބްރަޔަންގެ ފިރިމީހާ ޖޮން ބުނީ، އެމްއެޗް-17 އިން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ 298 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިޔައީ ޔޫކްރައިންގެ ފަސްގަނޑުގައި ރަޝިއާއިން ގެންގުޅޭ ރުޅިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެންގެ ދަރިފުޅާ، އެމްއެޗް17ގަ މަރުވި އެންމެންވެސް މަރާލީ މި ހަނގުރާމައިގަ. އެމީހުންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލީ ހަނގުރާމަ. އެމްއެޗް17 އިން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ 298 މީހުން މަރާލީ، ޔޫކްރައިންގައި ރަޝިއާއިން ގެންގުޅޭ ރުޅިވެރިކަން. އަހަރަމެން ދެކެން ބޭނުން ވަނީ އެ ރުޅިވެރިކަމަށް ނިމުން އަންނަތަން. އަހަރަމެން ބޭނުން ވަނީ ހަނގުރާމަ ނިމެން.
ޖޮން އޯބްރަޔަން؛ އެމްއެޗް-17ގައި މަރުވި ޒުވާނެއްގެ ބައްޕަ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ހެންޑްރިކް ސްޓީންހޫއީސް، ޙުކުމް އިއްވަވަމުން ގެންދެވިއިރު، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިބި ޢާއިލާ މެންބަރުންގެ ލޮލުން ވަނީ ކަރުނަ ހިލިފައެވެ.

އެތަނަށް އޮތީ ހިމޭންކަން ވެރިވެފަ. އެންމެންވެސް ތިބީ ހިމޭނުން. އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލަމުން ދިޔަ. އުފަލުން އެންމެން ތެދުވެ ހަޅޭއްލަވައި ގަންނާނެ ކަމަށް އަހަރެން ހީ ކުރީ. އެކަމަކު، އެންމެންވެސް ތިބީ ވަރަށް މަޑުން. ފަޙުމްވީ ރަނގަޅަށް ބާއޭވެސް ހިތަށް އެރި. އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކޮންމެއަކަސް. އެންމެނަށްވެސް ހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ.
ރިއާ ވޭން ޑަރ ސްޓީން؛ އެމްއެޗް-17ގައި މައިންބަފައިން ގެއްލުނު މީހެއް

އެމްއެޗް-17 ވައްޓާލި ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން ޙުކުމް އިއްވާފައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޭޖެންޓުން ކަމަށް ވާ އައިގޯރް ގަރކިންއާއި ސަރްގޭއީ ޑުބިންސްކީގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިންގެ މައި ސަރުކާރުން ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ލީޑަރެއް ކަމަށް ވާ ލިއޮނިޑް ޚަރުޗެންކޯގެ މައްޗަށެވެ.

އެމްއެޗް-17 ވައްޓާލަން ބޭނުން ކުރި، ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ބަކް މިސައިލް ސިސްޓަމް ޔޫކްރެއިންއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީވިކަން، އެ 3 މީހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ސާބިތުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ 3 މީހުންނަކީ މިސައިލްގެ ޙަމަލާ، ޢަމަލީ ގޮތުން ދޫކޮށްލި މީހުންނެއް ނޫނެވެ.

އެމީހުންނަކީ ފިލައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކަށް ވާއިރު، ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެމީހުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ރަޝިއާގައެވެ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ރަޝިއާއިން އެމީހުން ހަވާލު ކޮށްދީފާނެ ކަމާ މެދު މާ ބޮޑު ޢުއްމީދެއް ނެތެވެ. 

ޙުކުމް އިއްވި ކަމަކު، ޢާއިލާތަކަށް ލިބިފައި ވާ އުނިކަން ފޫބެދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ.

މިއަދު ކޯޓުގަ ތިބިއިރު، ކަލޭމެން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. އަހަރަމެން އެނބުރި ގެއަށް ގޮސް، ކާ މޭޒު ކައިރީގަ މި ތިބެން ޖެހެނީ، އަހަރަމެން އެންމެ ލޯބިވާ މީހުންނާ ނުލާ. އެކަން ދުވަހަކުވެސް ބަދަލެއް ނުވާނެ. އެ އިޙްސާސެއް ބަދަލެއް ނުވާނެހެން ހީއެއް ނުވޭ ދުވަހަކުވެސް. ކޯޓުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުންޏަސް. ނޫނީ ކޯޓުގަ ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް. އެކަން އޮންނާނީ ހަމަ އެހެން. ގާތްގަނޑަކަށް 300 އެއްހާ ޢާއިލާއަށް، މިއީ ހިތްދަތި ދުވަހެއް.
ޖޯޑަން ވިދަރޒް؛ އެމްއެޗް-17ގައި ބޮޑުބޭބެ ގެއްލުނު މީހެއް

އެމްއެޗް-17 ވައްޓާލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތު އަމާޒުވި ރަޝިއާގެ އޯލެގް ޕުލަޓޯފް ވަނީ، ހުރިހާ ދަޢުވާއަކުން ބަރީއްއަވެފައެވެ.

ޕަސެންޖަރ ފްލައިޓެއްގެ ގޮތުގައި، ފަސެންޖަރުންނާއި ކުރޫއިން ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 298 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އިރުމަތީ ޔޫކްރައިން ސަރަޙައްދުން އެމްއެޗް-17 އަށް މިސައިލް ހަމަލާ ދީ، ވައްޓާލާފައި ވަނީ ޖުލައި 17، 2014 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމްއެޗް-17 ވައްޓާލުމުގައި އެ ޤައުމުގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ކަމަށް އަދި ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން އިންކާރުކޮށް، ދެކޮޅު ހަދައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާއިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ކަމަށްވެސް 2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން ދިޔައީ އިންކާރު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް