ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:44
ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 258 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން
ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 258 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
އުކުޅަހު ސްކޫލު
އިދާރީ ތަހުގީގަކާއި ގުޅިގެން އުކުޅަހު ސުކޫލުގެ 3 މުދައްރިސަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފި
 
ސްކޫލުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވެފައިވާތީ، އެ މައްސަލައިގެ އިދާރީ ތަޙުޤީޤު ހިންގާނެ
 
ދަރިވަރުންނަށް ރާވައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދާފައިވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހިންގާ އިދާރީ ތަހުގީގަކާއި ގުޅިގެން އުކުޅަހު ސުކޫލުގެ 3 މުދައްރިސަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މުދައްރިސެއްގެ ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އަދި ޒިންމާއަކީ ޤައުމީ މަންޙަޖާ އެއްގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ކީސްޓޭޖެއްގެ ނުވަތަ ގްރޭޑެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ބަޔާންކުރާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްވާނެހެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެ ކަންކަން ހާޞިލްކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ރާވައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދައި އެކަންކަން ކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް، އެކަމުގައި ސްކޫލުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވެފައިވާތީ، އެ މައްސަލައިގެ އިދާރީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 258 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، 17 ނޮވެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، އުކުޅަހު ސުކޫލުގެ 3 މުދައްރިސަކަށް ވަނީ އޮފީހަށް ނިކުތުން މަނާކުރެވިފައެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 258 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަކި ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި އަދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި މުސާރަ ދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ޙާލަތްތަކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ވަގުތެއްގައި އެ މުވައްޒަފާމެދު ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވުމާއި، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ އުޅުމުން އެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ސީދާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެ ދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން ފަދަ ޙާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް