ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 18:29
6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް
7 ވަނަ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އުކުޅަހުގައި
އެބްސްޓްރެކްޓް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު 31 ޖުލައި 2024 ގެ ނިޔަލަށް
މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވަމުން އަންނަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

7 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ 7 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28ން 30ށް، އުކުޅަހުގައި ކަމަށެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް އަކީ މުދައްރިސުންނާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަންނީ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި, 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ކޮންފަރެންސްއެކެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރައްވާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ކިޔަވައިދިނުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ކަންކަމާމެދު ހިޔާލު ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވައިދިނުމާއިއެކު، ރާއްޖޭގައި "އެކަޑެމިކް ޓުއަރިޒަމް" ފުޅާކުރުމުގައި މިފަދަ ކޮންފަރެންސްތައް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތީމް އަކީ "Educate، Empower, Elevate: Equitable Education for 21st Century Excellence" އެވެ.

Advertisement

މި އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެބްސްޓްރެކްޓް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު 31 ޖުލައި 2024 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން މި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައެވެ. އެ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން 220 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންނާއި، އިލްމީ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިންޓަރނެޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި އާންމުގޮތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނާއި ފަންނީ، އިލްމީ ބޭފުޅުންނާއި، ރިސަރޗް ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ. ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން އެއްހަރަކު ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސަކީ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މި ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ހަމައެކަނި ކޮންފަރެންސެވެ. މީގެ ކުރިން 6 ފަހަރު މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ ފުރަތަމަ 4 ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ މާލޭގައެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. މާލެއިން ބޭރުގައި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ އެ ސަރަހައްދެއްގައި އުޅޭ ޓީޗަރުންނަށް އެކަމުގެ މަންފާއާއި ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދިނުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް