ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 23:01
ގަތަރު
ގަތަރު
ރޮއިޓާރސް
ގަތަރުގައި ބިދޭސީން މަރުވުން
ގަތަރު ބިނާކުރުން، ބަޔަކު މަރުވެގެން ކުރި ޖިހާދެއް؟
 
މަދުވެގެން 6،500 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގަތަރުގައި މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ

އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށޭ ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށްޓަކައި, މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ގައުމުކަމަށްވާ ގަތަރަށް ވަނީ އުމްރާނީ ގޮތުން ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސް، ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައެވެ. މިތަންތަން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުން ފަސްމިލިއަނެއްހާ މީހުން ގެންގޮސް، އެމީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މިގޮތުން މީހުން ގޮސްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާ، ޕާކިސްތާން، ނޭޕާލް، ބަންގްލާދޭޝް، ސްރީލަންކާ އަދި އެފްރިކާގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.   

ގަތަރު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަހާލަން އެހާފަސޭހަ ނޫން ޚަބަރުތައްވެސް ލިބެމުންދެއެވެ. އާދަޔާޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސައްކަތު މީހުން އެކި ސައިޓްތަކުގައި މަރުވަމުން ދިޔަކަމުގެ ޚަބަރުތަކެވެ. މީހުން މުޅިންވެސް މަރުވަނީ "އެކްސިޑެންޓް"އަކުންނެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުންނަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނެތުމުގެސަބަބުން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތަކެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި، ފާއިތުވި ހަތަރު ފަސް އަހަރު ތެރޭ ގަތަރުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އެތައްހާސް މީހުން ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން އެއް ރިޕޯޓް ބުނާގޮތުގައި، 8 ސްޓޭޑިއަމައި އެއާޕޯޓަކާއި މެޓްރޯ ސިސްޓަމަކާއި އެއާގުޅޭ އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމުގެ ތެރޭ ދިމާވި "އެކްސިޑެންޓް"ތަކުގައި 6،500 މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ. ގަތަރު ސަރުކާރުން ބުނަނީ މަރުވެފައިވަނީ 37 މީހުން ކަމުގައެވެ.

ބީބީސީން ހެދި ރިޕޯޓަކަށް މައުލޫމާތުދިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ބިދޭސީ މީހާ މަރުވުމުން އޭނާގެ އެމްޕްލޯޔަރު ކުޑަމިނުން ފޯނުކޯލެއްވެސް ކޮށްނުލައެވެ. އަދި އެހީއެއްދޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް އަންގާނުލާކަމަށް އާއިލާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ގިނަފަހަރު ބުނަނީ އެފަދަ އެކްސިޑެންޑުތައް ދިމާވަނީ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަމިއްލަ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން ކަމުގައެވެ.

ގަތަރަށް ފޮނުވުމަށް މީހުން ހޮވަނީ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިވެގެންނެވެ. މިފަދަ އޭޖެންޓުން މިގައުމުތަކުގެ ފަގީރު ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކޮށް މަސައްކަތު ފޮނުވާނެ މީހުން ހޮވައެވެ. އަދި ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެކަމަށް ވައުދުވެ، ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 1500 ޑޮލަރު އަތުލާކަމަށްވެއެވެ. މިކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފަގީރު އާއިލާތަކުން ގެންގުޅޭ ގެރި ބަކަރި ފަދަ ޖަނަވާރު ވިއްކާލައެވެ. އަދި ނޫންނަމަ ލޯނުތައް ނަގައެވެ. ލިބިދާނެ މަންފާއަކަށް އުންމީދުކޮށްގެންނެވެ. އާއިލާގެ މީހާ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވުމުން ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ބުރަ އާއިލާއިން އުފުލަމުން ގެންދަންޖެހެއެވެ.

މަސައްކަތަށް ފޮނުވޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެއް ކޮންޓްރެކްޓުން އަނެއް ކޮންޓްރެކްޓަށް ބަދަލުކުރެވެއެވެ. ގިނަފަހަރަށް އާއިލާއަށް އެނގުމަކާނުލައެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ގައުމާއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންވެސް އޮންނަނީ ކެނޑިފައެވެ. އެހެންކަމުން ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ލިބުމުން ގުޅާނެ ފަރާތެއްވެސް ސާފެއް ނުވެއެވެ.  

ގަތަރު ސަރުކާރުން ބުނާގޮތުން، މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި އެމީހުންގެ ސިއްހަތަށް އިސްކަން ދެވެއެވެ.

ނަމަވެސް ބިޒްނަސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ރިސޯސް ސެންޓަރާ ހަވާލާދީ ބީބީ ސީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ނިގުލައިގެންފައިވާ 140 މައްސަލައެއް ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭވެސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ސިއްހަތު އަދި ސޭފްޓީ މައްސަލަތަކެވެ.

ވަރލްޑް ކަޕް ފެށޭއިރު ފެންނަ ގަތަރު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަލާއި ލޭ އޮހޮރުވައިގެންނެވެ. ޑިސެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު މުބާރާތް ނިމި، ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމް ތަށި އުފުލާލައި ފޭނުންނާއެކު ފޯރިނަގާއިރު، ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ނުނަގާނެ ބަޔަކު ހަމަ ގައިމުވެސް ތިބޭނެއެވެ. އެއީ ގަތަރުގައި މަރުވި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އާއިލާތަކެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
24%
6%
29%
18%
12%
12%
ކޮމެންޓް