ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:06
ރަންގްނިކް އަދި ރޮނާލްޑޯ
ރަންގްނިކް އަދި ރޮނާލްޑޯ
ޓްވީޓަރ
ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯގެ ވާހަކަތަކަށް ރަންގްނިކްގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް
 
ރަންގްނިކް ބުނީ އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމަކީ މިހާރު އޭނާގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ވަގުތީ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް ބުނެފިއެވެ.

އޮސްޓްރިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރި ރަންގްނިކް މިހެން ބުނީ ދާދި ފަހުން ރޮނާލްޑޯ ޕިއާސް މޯގަން އަށް ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގައި އޭނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. އެ އިންޓަވިޔުގައި ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމުން އޮލޭ ސޮލްޝެއާ ވަކިކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމު ރަންގްނިކާ ހަވާލުކުރުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ކޯޗަކަށްނުވެ، އެމީހަކު ޔުނައިޓެޑުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ ބުނެ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ޔުނައިޓެޑު ކަހަލަ ބޮޑު ކުލަބަކުން އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރުން ވެގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި އޭނާ އަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލު އެކަން ވެގެންދިޔައީ އެންމެނަށް ވެސް ހައިރާން ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޮސްޓްރިއާ އިން އެންޑޮރާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ރަންގްނިކް ބުނީ، އޭނާ އަކީ މިހާރު އޮސްޓްރިއާގެ ކޯޗުކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ރައްދު ދިނުމަކީ މިހާރު އޭނާގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ރަންގްނިކް ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަންގްނިކް ބުނީ އެއީ ޔުނައިޓެޑާއި، ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެ އިންޓަވިޔުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގާއި ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނަށް ވެސް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. ރޮނާލްޑޯގެ އިންޓަވިޔުއާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް