ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 10:53
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯގާ ޑޭ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހިނގި ހަމަނުޖެހުން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯގާ ޑޭ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހިނގި ހަމަނުޖެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން
ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ފުލުހުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވާން ދިމާވި ސަބަބުތައް 241 ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފި
 
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓަކީ ސިއްރު ރިޕޯޓެއް
 
މި މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުންވެސް ވަނީ ތަހުގީގު ކޮށްފައި
 
މި މުޅި ޙާދިސާއާއި ގުޅޭ އިންޓަރނަލް ރިވިއުއެއް ފުލުހުން ހަދާފައިވޭ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޔޯގާ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޔޯގާ ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ފުލުހުންގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވާން ދިމާވި ސަބަބުތައް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

ޔޯގާ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލަަތަކާއި ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ކޮމިޓީން ވަނީ އެކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

ފުލުުހުން ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކެއްގެ އިތުރުން ޓައިމްލައިންތަކެއް ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވާން ދިމާވި ސަބަބުތައް ފުލުހުން ވަނީ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، މި މުޅި ޙާދިސާއާއި ގުޅޭ އިންޓަރނަލް ރިވިއުއެއް ފުލުހުން ހަދާފައިވާއިރު، އެ ރިވިއު ރިޕޯޓު ފުލުހުން ވަނީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުންވެސް ވަނީ ތަހުގީގު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުވެސް މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.  

އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ހަމީދުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާ ލިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓަކީ ސިއްރު ރިޕޯޓެއްކަމުން، މެމްބަރުން ވަނީ މި ކޮމިޓީ ސިއްރު ކުރައްވާފައެވެ.

ޔޯގާ ޙަރަކާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ގިނަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައެވެ. އަދި ކޯޓުގައި މިހާރު އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައްވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް އެތަނަށް ވަދެ ބަޔަކު ވަނީ އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ.

ކޮމެންޓް