ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:19
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ލަފާކޮށްފައިވޭ
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ލަފާކޮށްފައިވޭ
އެމްއެމްއޭ
ހިލޭ އެހީ
މިއަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ ކޮންޒަވޭޓިވްކޮށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް ލަފާ ދީފި
 
ފާއިތުވި 6 އަހަރުގެ ޓްރެންޑްތަކަށް ބަލާއިރު، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާ މިންވަރު އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް 768.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް

މިއަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ ކޮންޒަވޭޓިވްކޮށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ލަފާ އަރުވައިފިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދާއި ފައިނޭންސިން އަދި މުޅި ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭގެ ލަފާގައި ބުނެފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 2020 ވަނަ އަހަރު ނުހިމަނާ ފާއިތުވި 6 އަހަރުގެ ޓްރެންޑް ތަކަށް ބަލާއިރު، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާ މިންވަރު އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް 768.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް ކަމަށެވެ.

ވަކިން ހާއްސަކޮށް، 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޖެޓުގައި 'އެކިއެކި ގައުމުތަކުން ހޯދުމަށް' ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ސާފުނުވާކަން އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ނުހިމަނާ ފާއިތުވި 6 އަހަރުގެ ޓްރެންޑް ތަކަށް ބަލާއިރު، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށ ބެލެވެނީ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކުރެއެވެ. އެހެން ކަމުން، 2023 ވަނަ އަހަރުވެސް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ހިލޭ އެހީގެ މިންވަރު ދަށްވެ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުނ ހިމަނާފައިވާ އަދަދު (8.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) 768.6 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

ހިލޭ އެހީއަކީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ހިފެހެއްޓުމަށްވެސް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ފައިސާއަށް ވާއިރު، މިއަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ ކޮންޒަވޭޓިވްކޮށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީއިން ވަނީ ލަފާއަރުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް