ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:19
ކޮކާ ކޯލާ ދަޅުތައް
ކޮކާ ކޯލާ ދަޅުތައް
ކޮކާ ކޯލާ
ކޮކާ-ކޯލާގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާކުރުން
ކޮކާ-ކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި އައު އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެއް ކުރަނީ
 
އަލަށް ގާއިމްކުރި ކޭނިން ލައިންގެ ސަބަބުން ކޮކާ-ކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ޕެކޭޖިން ރޭންޖު ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދޭ

ލުއި ބުއިންތަކުން ފެށިގެން ބޯފެނާ ހަމައަށް ތަފާތު ބުއިންތަކުން ދިވެހިން ތާޒާކޮށްދެމުން އަންނަ ޓޯޓަލް ބެވަރޭޖް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކޮކާ-ކޯލާ އިން ރާއްޖޭގައި ޕެކޭޖިން އޮފާތައް ފުޅާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ޕެކޭޖިން ސޮލިއުޝަންތައް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކޮކާ-ކޯލާގެ ރާއްޖޭގެ ބޮޓްލިން ޕާޓްނަރު، މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީގެ އައު އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ދަށުން، ކޮކާ-ކޯލާ ކުންފުނީގެ ބުއިންތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީދާ ރާއްޖޭގައި ހަދާ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްގެން ވަނީ މާކެޓެއް ނެރެފައެވެ.

މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައި އެ ކުންފުނީގެ ޕެކޭޖިން ބޭނުންކުރުމުގައި ވަށާޖެހޭ އިގްތިސާދެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކޮކާ-ކޯލާއިން އަންނަނީ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ސްޕްރައިޓްގެ މަޝްހޫރު ފެހި ކުލައިގެ ފުޅީގެ ބަދަލުގައި އެތެރެ ފެންނަ، ސާފު ފުޅިއަކަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފުޅި ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު، ފުޅިތައް އެއްކޮށް، ރީސައިކަލްކޮށް، އަލުން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކަށް ވަށާޖެހޭ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮކާ-ކޯލާ، ސްޕްރައިޓް، ފެންޓާ، ޝްވެޕްސް އަދި ބޮންއަކުއާ ބިއްލޫރި ފުޅިތަކުގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްސަދަކީ އާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން އިގްތިސާދީ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ކަސްޓަމަރުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕެކޭޖިންގެ ވަށައިގެން ވަށާޖެހޭ އިގްތިސާދީ ވިސްނުމެއް އާލާކޮށް، ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމުގައި ވެސް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވޭ
މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސަންޖޭ މަނިކު

ކ. ތުލުސްދޫގައި ހުންނަ މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީގެ ބޮޓްލިން ޕްލާންޓްގައި އަލަށް ގާއިމްކުރި ކޭނިން ލައިންގެ ސަބަބުން ކޮކާ-ކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ޕެކޭޖިން ރޭންޖު ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ކޮކާ-ކޯލާ، ކޮކާ-ކޯލާ ޒީރޯ ޝުގާ، ޑައިޓް ކޯކް، ސްޕްރައިޓް، ފެންޓާ އޮރެންޖް، ފެންޓާ ސްޓްރޯބެރީ އަދި ޝްވެޕްސް ރޭންޖް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ 330 އެމްއެލް އަދި 185 އެމްއެލްގެ ދަޅުގައި ލިބެން ހުންނަކަން ވެސް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޕެކޭޖިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ޕްލާސްޓިކް ކުނި ނައްތާލުމަށް އަމަލީ ގޮތުން ހައްލު ހޯދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ އެކު ވެސް ކޮކާ-ކޯލާ އިން ވަނީ ވަރުގަދަ ޕާޓްނަޝިޕެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. ކޮކާ-ކޯލާއިން ރާއްޖޭގައި އެކްސްޓެންޑެޑް ޕްރޮޑިއުސަ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ (އީޕީއާރު) އަމިއްލައަށް ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނައިރު، ކޮކާ-ކޯލާގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން 100 އިންސައްތަ ރިސައިކަލް ކުރެވޭ ޕެޓް ޕްލާސްޓިކް ޕެކޭޖިންއަށް އާ ދިރުމެއް ގެނެސްދޭ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ޕްލާސްޓިކަށް ވަށާޖެހޭ އިގްތިސާދެއް ގާއިމުކޮށް، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި މުޖުތަމައުތަކަށާއި ދުނިޔެއަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް، އެންމެންނަށް ފައިދާ ލިއްބައިދޭ މުސްތަގުބަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކޮކާ-ކޯލާއިން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށް ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ކޮކާ-ކޯލާއިން އަންނަނީ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެއަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕެޓް ފުޅި އެއްކޮށް އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްތިސާދަކަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުޅާކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕެކޭޖިން މަދުކޮށް، އަލުން ބޭނުންކޮށް އަދި ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނަން
ކޮކާ-ކޯލާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޕަންކަޖް ސިންހާ

ކޮކާ-ކޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ، 136 އަހަރު ވަންދެން މުޅި ދުނިޔެ ތާޒާކުރަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެކެވެ. ކޮކާ-ކޯލާ ކުންފުނިން އެ ކުންފުނީގެ ބޮޓްލިން ޕާޓްނަރު މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކޮމްޕެނީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ތާޒާ އަދި މީރު ބުއިންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮކާ-ކޯލާ، ސްޕްރައިޓް، ފެންޓާ، ބޮންއަކުއާ އަދި ޝްވެޕްސް ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ކޮކާ-ކޯލާ ބްރޭންޑުން އަންނަނީ ތަފާތު ހިތްގައިމު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓާ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ބުއިންތައް އުފައްދައި ކޮކާ-ކޯލާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަތާ މިހާރު 32 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގައި ތަކެތި އުފައްދާ މަދު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި އުފެއްދުމާއި ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމުން ފެށިގެން ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި 330އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން އެ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް