ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 09:57
ކޮމާންޑް ސެންޓަރުގެ އެތެރެ
ކޮމާންޑް ސެންޓަރުގެ އެތެރެ
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮމާންޑް ސެންޓަރު: 8 ސްޓޭޑިއަމްގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ
 
8 ސްޓޭޑިއަމްގައި ޖުމުލަ 15،000 (ފަނަރަ ހާސް) ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެ

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ޤަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕުން ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ފެންނާނެ ވާހަކައަކީ އައު ވާހަކެއް ނޫނެވެ.

މި ވޯލްޑް ކަޕަކީ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް ޤަތަރު ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން އެ ޤައުމުން މިހާރު ވެސް ވަނީ އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން އެ ޤައުމާ އަރާ ހަމަކުރެވޭނެ އެހެން ބަޔަކުން ނެތް ކަމަށް އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ. ހޫނު ޤައުމެއްގައި މުބާރާތް ބާއްވަނީ ފިނިކޮށްލައިގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެކިޔުރިޓީ އިން ފެށިގެން ދަނޑުތަކުގައި ހިނގާ ކަންކަން ވެސް އެމީހުން ފުރިހަމަ އަށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ އަށް ދަނޑެއްގައެވެ. ޤަތަރުން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކުރި ކޮމާންޑު ސެންޓަރުން މި 8 ދަނޑުގައި ހިނގާ ކަންކަން ވަގުތުން ބަލާލެވެނެވެ. ދަނޑަށް މީހުން ވަންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން ގޮސް، ނުކުންނަން ދެން ހުރިހާ ކަމެއް ބެލޭނެއެވެ. އެމީހުން ބަލާނެއެވެ. އެކަމަށް ޚާއްސަ ސިސްޓަމެއް މިހާރު ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އެ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސްޓޭޑިއަމެއްގައި ވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައެވެ. އެ ކެމެރާތަކުގެ އެހީގައި ދަނޑުގައި ތިބޭ ވަކި ވަކި މީހުންގެ މޫނާއި، އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް މި ކޮމާންޑު ސެންޓަރުން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

މި ސެންޓަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެކްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު ނިޔާސް އަބްދުއްރަހިމަން ވިދާޅުވީ އެއީ ވަރަށް ބާރު ގަދަ ހަތިޔާރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ބަޔަކު މި ކަމުގެ ޚިލާޔުކޮށް، އެމަސައްކަތަށް އަމަލީ ސިފައެއް ގެނައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭނުމަކީ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް އަމާން އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކަމަށާއި، ކަމެއް ގޯސްކޮށް ދާނަމަ އެކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ދެނެގަތުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަމެއް ގޯސްކޮށް ދާނަމަ، ވަގުތުން އެކަމަަކަށް އެޓެންޑުވެ އެކަމެއް ހައްލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި ސެންޓަރު ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަނީ ޤަތަރުގެ ވެރި ރަށް ދޯހާގައި ހުންނަ ޚަލީފާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީގައެވެ. މި ސެންޓަރުގައި ތިން ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން 80 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް އަށް ސްޓޭޑިއަމްގައި ޖުމުލަ 15،000 (ފަނަރަ ހާސް) ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ.

މުބާރާތަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފުރިހަމަ، ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް ޤަތަރުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
0%
25%
50%
ކޮމެންޓް