ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:30
ޓްވިޓަރ
ޓްވިޓަރ
ޓްވިޓަރ ހިންގުން
އޮޅުވާލައިގެން އެހެން މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅޭނަމަ ޓްވިޓަރއިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި "ބޭން"ކުރާނެ
 
އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސްކް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކުރާ އުސޫލު މުރާޖައާކުރާނެކަމަށް މަސްކް ބުނޭ

އޮޅުވާލައިގެން އެހެން މީހެއް ކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭނަމަ ޓްވިޓަރއިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި "ބޭން"ކުރާނެ ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން މަސްކް ބުނީ، އެފަދަ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެކައުންޓްތައް އިންޒާރަކާނުލައި އުވާލާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގްބޫލު "ޓްވިޓަރ" ގަތުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކުރާ އުސޫލު މުރާޖައާކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މަސްކް ވަނީ ޓްވިޓަރއަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތު އެންމެ ބޮޑަށް ފަތުރާ ތަނަށް ހަދާނެ ކަަމަށާއި، މަލާމާތްކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެކަަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމަށް އޭނާ އަމަލުކުރާނެ ސީދާ ގޮތެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓްވިޓަރއިން ވަނީ ވެރިފައިކުރާ އެކައުންޓްތަކުން ވަކި ވަރަކަށް ޗާޖްކުރާގޮތަށް ވެސް ދާދި ފަހުން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ވެރިފައިކުރާ އެކައުންޓްތަކުން މަހަކު 4.99 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެހެން ނޫންކަމަށްވާނަމަ ވެރިފައިކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ނޫކުލައިގެ އައިކަން ގެއްލޭނެކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ވެރިފައިކުރާ އެކައުންޓްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު މަހަކު 4.99 ޑޮލަރާ 19.9 ޑޮލަރާ ދެމެދުގައި ހުންނާނެކަމަށްވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް