ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 21:45
ރައްޔިތުންނަށް އެއް އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް
ރައްޔިތުންނަށް އެއް އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް
ޕީއެސްއެމް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023
މިއަހަރު ނިމޭއިރު، ކަރަންޓަށް ދޭ މުޅި ސަބްސިޑީއަށް ޖުމުލަ 3272 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މިނިސްޓްރީ
 
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ކުރާ ޚަރަދަކީ ގޭބިސީގެ ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތުން 7.4 އިންސައްތަ
 
ރައްޔިތުންނަށް އެއް އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް

މިހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ކަރަންޓަށް ދޭ މުޅި ސަބްސިޑީއަށް ޖުމުލަ 3272 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު, ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބަޖެޓާގުޅޭ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސީ ހައްގެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހެޔޮއަގުގައި ލިބުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެއް އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ލިބުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކަރަންޓު ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި އަތޮޅުތަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދޭ ސަބްސިޑީއާއި، ކަރަންޓު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް ވަކި އަގެއްގައި ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްދޭ ސަބްސިޑީއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިއަހަރު ނިމޭއިރު، ކަރަންޓަށް ދޭ މުޅި ސަބްސިޑީއަށް ޖުމުލަ 3272 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން މިއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ބޮލަކަށް 603 ރުފިޔާއެވެ.

އަދި މިއީ ގޭބިސީއަކަށް ބަލާނަމަ އެވްރެޖް ގޭބިސީއަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 3314 ރުފިޔާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ކުރާ ޚަރަދަކީ ގޭބިސީގެ ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތުން 7.4 އިންސައްތައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 2022 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މީގެ ކުރިން ބޮޑުނުވާ މިންވަރަށް ބޮޑުވެގެން ދިއުމުން، ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފިއުލް ސަބްސިޑީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާކަންވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް