ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 20:11
މިޔަންމާ ސިފައިން
މިޔަންމާ ސިފައިން
އަލްޖަޒީރާ
އަންސަން ސޫކީ
ސޫކީގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް އަނެއްކާވެސް ޖަލު ހުކުމެއް
ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޯރ ޑިމޮކްރަސީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއްކަމަށްވާ ވިން މިން ހައިގެ މައްޗަށް

އަންސަން ސޫކީގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ކޯޓަކުން އަނެއްކާވެސް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

މިޔަންމާގެ ކޯޓުން ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޯރ ޑިމޮކްރަސީ (އެންއެލްޑީ)ގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއްކަމަށްވާ ވިން މިން ހައިގެ މައްޗަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް 148 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 52 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާއެކު، އޭނާ ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ޖަލު އަދަބު މިވަނީ 173 އަހަރަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ ދައުވާތަކެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމަކީ އަންސަން ސޫކީގެ ޕާޓީގެ މީހެއްގެ މައްޗަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ދިގު ޖަލު ހުކުމެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 8 ދައުވާއެއް ސާބިތުވެފައިވާއިރު، އަންސަން ސޫކީގެ މައްޗަށްވެސް އަދިވެސް ޝަރީއަތްތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ސޫކީ ވެރިކަމުން ބޭލުމަށްފަހު މިހާތަނަށް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 20ށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ވަނީ ސާބިތުވެފަައެވެ. އޭގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލުގައި 190 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއް ހޭދަކުރުމަށް ސޫކީއަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

ސޫކީގެ މައްޗަށް ސާބިތުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މިހުރިހާ މައްސަލައަކަށްވެސް ސޫކީ ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް