ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 10:59
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
ރޮއިޓާސް
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު 3 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުރަނީ
 
މިޔަންމާގެ ނޭޕީތޯގެ ކޯޓަކުން ސެޕްޓެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
މިފަހަރުގެ ހުކުމް ސޫކީގެ މައްޗަށް އިއްވަނީ އެގައުމުގެ އޮފިޝަލް ސީކްރެޓްސް އެކްޓާ ހިލާފުވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވާ ހުކުން ސޫކީގެ އިތުރުން އޭނާގެ އިކޮނޮމިކް އެޑްވައިސަރ ޝޯން ޓަރނަލްގެ މައްޗަށްވެސް އިއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުރަން އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މިޔަންމާގެ ނޭޕީތޯގެ ކޯޓަކުން ސެޕްޓެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިފަހަރުގެ ހުކުމް ސޫކީގެ މައްޗަށް އިއްވަނީ އެގައުމުގެ އޮފިޝަލް ސީކްރެޓްސް އެކްޓާ ހިލާފުވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވާ ހުކުން ސޫކީގެ އިތުރުން އޭނާގެ އިކޮނޮމިކް އެޑްވައިސަރ ޝޯން ޓަރނަލްގެ މައްޗަށްވެސް އިއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މިމަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ސޫކީގެ މައްޗަށް ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެގައުމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 3 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ ޕާޓީން ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭއިރު، 3 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިތުރުން އެހެން ގައިދީންނެކޭ އެއްފަދައިން ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާންވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ސޫކީ ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސޫކީ ވެރިކަމުން ބާލައި ހައްޔަރުކޮށް ބައިންދާފައި އިން ތަނުން މިހާރު އެގައުމުގެ ވެރިރަށުގައި ހުރި ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ސޫކީ ބައިންދާފައި އިންނަނީ ޖަލުގެ ވަކި އިމާރާތެއްގައެވެ. ތަރުޖަމާން ވަނީ ސޫކީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ސޫކީ ވެރިކަމުން ބޭލުމަށްފަހު މިހާތަނަށް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 20ށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ވާނީ ސާބިތުވެފަައެވެ. އޭގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލުގައި 190 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއް ހޭދަކުރުމަށް ސޫކީއަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

ސޫކީގެ މައްޗަށް ސާބިތުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މިހުރިހާ މައްސަލައަކަށްވެސް ސޫކީ ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް