ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 14:55
ފ. ނިލަންދޫ
ފ. ނިލަންދޫ
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ނިލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ
ފ. ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
މައްސަލަތައް އެއްކޮށް ހައްލުކުރުމަށް 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ

ފ.ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަލާކުވެ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރު އެންވަޔަރމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދެވެ. ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވަމުން މުހުސިން ވިދާޅުވީ ނިލަންދޫގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަލާކުވެ އެމައްސަލަ ހައްލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ ރަށުތެރެއަށް ނަޖިސް ފެންތައް ދައުރުވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާކަމަށެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެރަށަކާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނު އަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެކަމަކީ ކަމާގުޅޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގެއްކަމަށް މުހުސިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި 14 ކަމެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މި ނިޒާމަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމެއް ކަމާއި، 2012 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން މި ނިޒާމްގެ އިންސްޕެކްޝަން ހެދި އިރު، ބައެއް ވެކިއުމް ޕަމްޕްތައް ފެއިލްވެފައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވާ ކަމާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ނިޒާމް ފެއިލްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، ކައުންސިލުން އެކަން ހައްލުކުރާނެ ކެޕޭސިޓީ ނެތުމުން މައްސަލަ ދިމާވަމުން ދިޔަކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ފެނަކާއި މި ނިޒާމް ހަވާލުކުރެވުނު އިރު ނިޒާމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މައްސަލަތައް އެއްކޮށް ހައްލުކުރުމަށް 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ހަމަޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް އެއްކޮށް ހައްލުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ފެއިލްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އެރަށަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހަތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުއޮތުމުން، ގަރާރު ފާސްކުރުމަށާއި، ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވީއެންމެ އަވަހަށް ނިންމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލައި، ކޮމިޓީ އާ ހިއްސާކުރުމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް 12 މެންބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދީފައެވެ. 52 މެންބަރުން ވޯޓު ދީފައި ނުވާ އިރު، މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާއި ދޭތެރޭގައި ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 1 މެންބަރަކު އިންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް