ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:32
ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2022
ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2022
އެމްޓީސީސީ
ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2022
ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2022 އިފްތިތާޙުކޮށްފި
 
މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޤްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓަކާއިއެކު އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކުން

ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2022 އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮޕްރޭޓިން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާއާއި އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޤްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓަކާއިއެކު އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކުމެވެ. މި ޕްރޮމޯގެ ދަށުން ޑިސްކައުންޓް ދެވޭ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކަކީ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީ ނާއި، އިންޖީނުގެ ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް، ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެޔޮ، ޕީޕީޖީ ކޯޓިންގްސް، ސްކޮޓް ބެޑާ ފައިބަރު ސާމާނު، މަރޮލް ސްޓީރިންގ ސިސްޓަމް އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް ފަދަ ޕްރޮޑަކްތަކުންނެވެ.

މި ޕްރޮމޯގެ މުއްދަތުގައި ކުރައްވާ ކޮންމެ 5000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނެގޭ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ސުޒުކީ 2.5 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި، ޕްރޮމޯ ނިންމާލަމުން ނެގޭ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ޔަންމާ 35 ހޯސްޕަވަރުގެ 4JHYE  މޮޑެލްގެ އިންޖީނެއް ލިބިވަޑައިގަންނާނެއެވެ.

ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2022 ޓާރގެޓް ކުރަނީ އޮޑިވެރިންނާއި، މަސްވެރިންނާއި، އިންޖީ ނިއަރުންނާއި، ޓޫރިޒަމް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޓަރ ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި ރޭވިފައިވާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މާލޭ ބަނދަރު، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ތިލަފުށީގައި އައުޓްޑޯ އިވެންޓް ބޭއްވުމާއި، ރ. އަލިފުށި، ރ. ވާދޫ، ތ. ހިރިލަންދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، އަދި އއ. އުކުޅަހަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒަކީ އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކިއެކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ބޭއްވުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެމްޓީސީސީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އިންޖީނުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޓެކްނިކަލް ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ރާވާ ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް