ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 13:29
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަނީ
މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2023
2023ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް 40،557.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ
 
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 11.8 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް
 
2023 ވަނަ އަހަރު 610.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވޭ

2023 ވަނަ އަަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޚަރަދަކީ 40،557.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ 40،680.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވާއިރު މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ހިނގާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށްވުރެ 0.4 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ 67.0 އިންސައްތައަކީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދެވެ. އަދި ބަޖެޓުގެ 33.0 އިންސައްތައަކީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދަށާއި އެކިއެކި ސަބްސިޑީތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހޯދާ ތަކެއްޗަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ 8،427.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނީ ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮގްރާމަށެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ ބަޖެޓުގެ 1.8 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ދަރަނީގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 11.8 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށްކުރާ ޚަރަދުތަކެވެ. އަދި 10.8 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށްކުރާ ޚަރަދުތަކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރާއި އަޅައިބަލާއިރު އަންނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށްކުރާ ޚަރަދު 17.58 އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ބަޖެޓްގައި ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ މުސާރަ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ އައު އޮނިގަނޑަކަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާތީ އައި އިތުރުވުމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިތުރު 1000 މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ރާވައިފައިވާތީ މިބައިގެ ޚަރަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އަންނަ އަހަރު ޕެންޝަނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 1،8586 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރާއި އަޅައިބަލާއިރު 6.5 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 475.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އިރު މިއަދަދު 2023 ވަނަ އަހަރު 610.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް