ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 09:12
ނި ބައިބައި ކޮށްގެން ނެރުމަށް އާންމުން އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ނި ބައިބައި ކޮށްގެން ނެރުމަށް އާންމުން އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
egyptianstreets.com
ކުނި ވަކިކުރުން ކުރުން
ކުނި ބައިބައި ކޮށްގެން ނެރުމަށް އާންމުން އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ވިލިމާލޭގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އިސްނަގައިގެން

ކުނި ބައިބައި ކޮށްގެން ނެރުމަށް އާންމުން އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލޭގެ ގެބީސީތަކުން ކުނި ބައިބައިކޮށްގެން ނެރުމަށް އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ވިލިމާލޭގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މާލެސިޓީގައި ސަރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމަށެވެ.

މި ސަރވޭގައި ކުނި ބައިބައި ކުރުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އުކާލަން ނެރޭ ކުނި ވަކިކުރަން ވެމްކޯއިން އެންގީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ފަސް ވަނަ އިސްލާހުގައި، އުކާލަން ނެރޭ ކުނި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިބަޔަށް ވަކިކުރަން އަންގާފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކުނި އުކާލަން ނެރޭއިރު، ވަކިކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އަދި އެހެނިހެން ބާވަތުގެ ކުންޏެވެ.

Advertisement

މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްތަކާއި ސިނާއީ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓްތަކުން ކުނި އުކާލާއިރު ހަތަރު ބަޔަކަށް ބަހާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާއި މައުދަނާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަތްތައް އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކެވެ.

އަމިއްލައަށް ކުނި އުކާލާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވެމްކޯގެ ސައިޓުތަކަށް ކުނި އުކާލާއިރު ކުނި ވަކިކުރަން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކުނި ވަކިކޮށްގެން އުކާލުމަކީ މިހާރު ގިނަ ގައުމުތަކުން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ. އެއީ ވަކިކޮށްގެން ކުނި އުކާލުމުގެ ސަބަބުން ރިސައިކަލް ކުރަން ފަސޭހަވުމާއި، މެނޭޖުކުރަންޖެހޭ ކުނި ނިސްބަތުން މަދުވެފައި، ކުނި ނައްތާލަން ފަސޭހަވާނެތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް