ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:41
ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ގްރީން ފަންޑު ތަފާސްހިސާބު
އޮގަސްޓުމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 73 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ގްރީން ފަންޑުގައި ބާކީހުރީ 849 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
107 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގާފައިވޭ
 
ރިސޯޓުތަކުން 69 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 73 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގްރީން ފަންޑް ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން އޮގަސްޓު މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 73،090،373.89 (ހަތްދިހަ ތިންމިލިއަން ނުވަދިހަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަ ލާރި) ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބިފައިވަނީ ރިސޯޓުތަކުންް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. ރިސޯޓުތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 69،282،190.41 (ފަސްދޮޅަސް ނުވަމިލިއަން ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ސާޅީސް އެއް ލާރި) ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސްއިން ހާމަކުރެއެވެ. ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 2،299،966.74 (ދެ މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރު ލާރި) ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، ހޮޓާތަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 1،085،419.42 (އެއްމިލިއަން އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ދެ ލާރި) ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އުޅަނދުތަކުން 419،797.32 (ހަތަރުލައްކަ ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ތިރީސް ދެ ލާރި) ލިބިފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ.

އޮގަސްޓު މަހު ގްރީން ފަނޑުން 107،127،028.33 (ސަތޭކަ ހަތްމިލިއަން އެއްލައްކަ ހަތާވީސްހާސް އަށާވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ތިން ލާރި) ގެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ. ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމަށާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓު މެނޭޖްމެންޓު ފެސިލިޓީފަދަ މުހިން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ގްރީން ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިވަގުތު ގްރީން ފަންޑުގައި ބާކީހުރީ 849،928،792.03 (އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަމިލިއަން ނުވަލައްކަ އަށާވީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ ތިން ލާރި) އެވެ.

ގްރީން ޓެކުހަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކުހަކަށް ވުމުން، ފަތުރުވެރިން އައުން މަަދުވާނަމަ ގްރީން ފަންޑަށް ޖަމާވާ ފައިސާ މަދުވާނެއެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ސަފާރީ، ރިސޯޓު އަދި ހޮޓެލްތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 6 ޑޮލަރު ނަގައެވެ. އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނަގަނީ ދުވާލަކަށް 3 ޑޮލަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް